قسمتی از متن پایان نامه :

3 ـ 4 روش آزمون فرضیه­ های پژوهش
جهت آزمون فرضیه­های پژوهش، مراحل زیر انجام شده می باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1 ـ انتخاب شرکت­های جدیدالورود به بازار سرمایه در بازه زمانی مورد نظر.
2 ـ اخذ صورت­های مالی و سایر اطلاعات مورد نیاز شرکت­های انتخاب‌شده به عنوان نمونه و استخراج اطلاعات مورد نیاز از صورت­های مالی شرکت­های نمونه.
3 ـ محاسبه نسبت­های مورد نیاز شرکت­های نمونه با بهره گیری از نرم‌افزار اکسل.
4 ـ بهره گیری از نرم‌افزار ره آورد جدید و Excel ، جهت محاسبه متغیرها و نرم‌افزار SPSS برای آزمون فرضیه­ها و انجام سایر تجزیه و تحلیل­ها با به‌کارگیری روش­های آماری همچون آمار توصیفی، همبستگی (ضریب همبستگی، ضریب تعیین)، واکاوی رگرسیون و آزمون ضرایب آن، واکاوی همبستگی و آزمون ضرایب آن. همان‌گونه که در پژوهش مطرح گردید، برای آزمون فرضیه­ها از ضریب همبستگی پیرسون و ضریب تعیین تعدیل‌شده به مقصود توصیف و مطالعه ارتباط بین متغیرهای پژوهش بهره گیری می­گردد. برای تعیین بهره گیری از معادله خط رگرسیون و نیز امکان تعمیم نتایج نمونه به جامعه، بایستی معنی­دار بودن ضریب همبستگی مورد آزمون قرار گیرد که برای این مقصود از آزمون t بهره گیری می­گردد. اگر T محاسبه‌شده، از جدول در سطح اطمینان 95 تا 99 درصد بیشتر باشد به این معنی می باشد که ضریب همبستگی به دست آمده آن قدر قابل توجه می باشد که احتمال ناشی شدن آن از تغییرات تصادفی اندک می باشد و می­توان نتیجه آن را به جامعه تعمیم داد.
4 ـ 4 تجزیه و تحلیل فرضیه­ های پژوهش
با در نظر داشتن مستندات و ادبیات تصریح‌شده در فصل دوم و هم­چنین اختصار چارچوب نظری پژوهش در فصل اول، نشان از این مطلب دارد که در اکثر تحقیقات انجام‌شده، متغیرهای مورد مطالعه را به صورت سالانه محاسبه و در تحلیل و تفسیر کلی از آن­ها بهره گیری نموده­اند. در این مرحله محقق، پس از تعیین و محاسبه متغیرهای مستقل و وابسته، به آزمون فرضیات پژوهش و تجزیه و تحلیل آن­ها می­پردازد. آغاز وجود ارتباط همبستگی بین متغیر وابسته و متغیر مستقل را مورد آزمون قرار داده و سپس از روش رگرسیون جهت تعیین ارتباط ریاضی بین متغیرهای مستقل و وابسته بهره گیری می گردد. در واقع، تجزیه و تحلیل رگرسیون کمک می­کند تا ارتباط خطی بین متغیرها را در صورت وجود چنین ارتباط­ای پیدا کنیم. در مرحله پایانی برای تعیین میزان ارتباط بین متغیر وابسته و متغیر مستقل در پژوهش از معیار همبستگی بهره گیری شده می باشد. جهت اجتناب از محاسبه آماره­های متناظر در جدول t، نرم‌افزار SPSS مقدار احتمال را محاسبه و ارائه می­نماید که از آن می­توان برای رد یا تأیید فرض صفر بهره گیری نمود.همچنین لازم به ذکراست که آزمون ارتباط غیرخطی بین متغیرهای پژوهش انجام‌شده و با در نظر داشتن آماره F آزمون،به این نتیجه رسیدیم که رگرسیون خطی بهترین برازش را از متغیرهای مدل ارائه می کند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:
با در نظر داشتن توضیحات ارائه‌شده در قسمت توضیح و اظهار مسئله، اهداف پژوهش حاضر به توضیح زیر می باشد:
1- تعیین اثر تغییر هیئت‌مدیره بر مدیریت سود سال جاری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران


پاسخی بگذارید