مطالعه تأثیر رویکردهای مدیریت سود بر خطای پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

5-2 انواع مدیریت سود
رسوایی انرون و ورلدکام[1] و شرکت‌های دیگر این احساس عمومی را در جامعه ایجاد نمود که مدیریت سود اعمال‌شده توسط مدیران شرکت‌ها در اکثر مواقع به صورت فرصت‌طلبانه می باشد تا بتوانند از این نوع مدیریت سود حداکثر منفعت شخصی را ببرند و کمتر به منافع سهامداران توجه دارند. باقوت گرفتن این ذهنیت در جامعه که در اکثر مواقع مدیریت سود منفی صورت می‌گیرد، اخیراً قانون‌گذاران در تعدادی از قوانین مدیریتی برای مقابله با مدیریت سود فرصت‌طلبانه تجدیدنظر کرده‌اند و مثلاً قانونی وضع کرده‌اند که اعضای مشخص هیئت‌مدیره شرکت‌ها، بایستی مهارت مالی داشته باشند. درعین‌حال، تعدادی از محققان با مطالعات علمی که انجام داده‌اند، ادعا دارند که مدیریت سود ممکن به صورت کارآمد (سودمندانه) باشد. زیرا آن‌ها به گونه بالقوه اطلاعات سودمند راجع به سود را افزایش می‌دهند(جیرپورن ودیگران ،2008،ص623-622)[2].
اسکات[3] (2000) مدیریت سود را به دو نوع بیان نمود:
1- مدیریت سود فرصت‌طلبانه[4] : یعنی مدیریت، سود را به صورتی دست‌کاری و گزارش می کند تا حداکثر منافع را برای خودش کسب کند.
2- مدیریت سود کارآ (سودمند)[5] : یعنی مدیریت، سود را با اطلاعات محرمانه و  خصوصی که دارد اصلاح و بهبود و گزارش می کند تا حداکثر منافع را برای سهامداران داشته باشد .
برگز تیلر و دی چو[6] (1997) و بالزِم و همکاران[7] (2002) در پژوهش‌هایی جداگانه به شواهدی دست یافتند که بادید فرصت‌طلبانه سازگار می باشد. از طرف دیگر سِبرمنی ام[8] (1996)، گال، لانک و اسِرینی دی[9] (2000) و کریشن[10] (2003) در پژوهش‌هایی  به این نتیجه رسیدند که رفتار اقلام تعهدی اختیاری (نماینده‌ای از مدیریت سود) با چشم‌انداز کارآ(سودمند) سازگار می‌باشد، زیرا اقلام تعهدی اختیاری ارتباط مثبت معنی‌داری با سودآوری آتی دارد.
هلی و پالپو[11](1993) در جهت طرفداری از مدیریت سود فرصت‌طلبانه استدلالی دارند . برای مثال غیر هم جهت بودن مدیران و سهامداران را محرکی می‌دانند که مدیران از انعطاف‌های فراهم‌شده توسط اصول پذیرفته‌شده حسابداری[12]به صورت فرصت‌طلبانه بهره گیری می‌کنند. در نتیجه یک وضع غیرعادی در گزارش سود ایجاد می کند. پس به گونه کلی شواهد موجود در پژوهش‌ها که نوع مدیریت سود فرصت‌طلبانه می باشد یا کارآ تا حدودی مبهم می‌باشد.
پورنزد جیرپورن و دیگران[13] (2008) برای تشخیص نوع مدیریت سود ازتئوری نمایندگی بهره برده‌اند و اظهار می‌کنند که یک ارتباط معکوس بین هزینه نمایندگی و مدیریت سود هست و مدیران در شرکت‌هایی که هزینه نمایندگی کمتر می‌باشد، مدیریت سود بیشتری را انجام می‌دهند و در شرکت‌هایی که هزینه نمایندگی بیشتر می باشد، مدیریت سود با درجه خیلی پایین انجام می‌گیرد.
مدیریت سود خوب در برابر مدیریت سود بد: در مدیریت سود «بد» که در اصل، همان مدیریت سود نامناسب می باشد، کوشش می گردد عملکرد عملیاتی واقعی شرکت با بهره گیری از ایجاد ثبت‌های حسابداری مصنوعی یا تغییر برآوردها، از میزان معقول، مخفی بماند. برای مثال، هیئت اجرائیه‌ی یک شرکت ممکن می باشد تأثیرات یک حاشیه سود کم را با ثبت درآمدهای دوره بعد در این دوره یا کاهش هزینه‌های مطالبات سوخت شده، افزایش دهند. پنهان کردن طریقه عملیات واقعی با بهره گیری از تهاترهای حسابداری مصنوعی و افشاء نشده از مصادیق مدیریت سود بد می‌باشد. که اغلب نیز امری غیرقانونی می‌باشد. به این دلیل وجود ذخایر مخفی، شناخت نادرست درآمد، قضاوت‌های محافظه‌کارانه، بیش از حد یا کمتر از حد می باشد. در بدترین حالت، این‌ها به تقلب منجر می گردد.
پیش روی، مدیریت سود «خوب» نیز هست. یک فعالیت عاقلانه و مناسب که بخشی از فرآیند مدیریت عالی و اعاده ارزش سهامداران می‌باشد، از موارد مدیریت خوب سود به شمار می رود. مدیریت سود خوب از فرآیند روزمره اداره یک شرکت با مدیریت عالی، به شمار می رود، که در طی آن مدیریت، بودجه معقول تعیین می‌نماید، نتیجه‌ها و شرایط بازار را مطالعه می کند، در برابر تمامی تهدیدات و فرصت‌های غیرمنتظره واکنش مثبت نشان می‌دهد و تعهدات را در بیشتری یا تمامی موارد به انجام می‌رساند. یک شرکت نیاز به بودجه‌ریزی، داشتن هدف، سازماندهی عملیات داخلی و ایجاد انگیزه در کارکنانش در کنار ایجاد یک سیستم بازخورد، جهت آگاهی سرمایه‌گذارانش دارد. رسیدن به نتیجه‌های باثبات و قابل پیش‌بینی و رسیدن به طریقه مثبت سود با بهره گیری از محرک‌های طرح‌ریزی و عملیاتی خوب، نه غیرقانونی می باشد و نه غیراخلاقی. نشانه‌ای از مهارت‌ها و پیشرفت می باشد که بازار در پی آن می باشد و به آن پاداش می‌دهد.گاهی اوقات به این مدیریت سود«خوب» مدیریت سود«عملیاتی» گفته می گردد (دجورج، 1999)[14] که در آن مدیریت اقداماتی را در جهت کوشش برای ایجاد عملکرد مالی باثبات ( با بهره گیری از تصمیمات قابل‌قبول و داوطلبانه) انجام می‌دهد. برای مثال، مدیریت ممکن می باشد فعالیت روزانه کارخانه را تا چند ساعت زودتر تعطیل کند و به کارگران بعدازظهر مرخصی دهد. این تصمیم به خاطر آن می باشد که آنان به اهداف تولید به خوبی برسند یا به خاطر آن می باشد که سطح موجودی تولیدشده به اندازه کافی بالا می‌باشد و نیازی به موجودی بیشتر نیست. یا این که به عکس کارگران را به دلیل نرسیدن به اهداف تولید، تنبیه می‌نماید. تمامی این موارد اتفاق می‌افتد، تجارب چیزی غیر از کوشش در رسیدن به اهداف و رسیدن به رشد باثبات و قابل‌اتکا، در کنار عکس‌العمل پیش روی رقبا و  توسعه بازار نیست . یک مدیریت سود خوب، ممکن می باشد تصمیم‌گیری کند که به اختیار در دوره‌ای که درآمد عملیاتی پایین می باشد، تعدادی از دارایی‌ها به فروش رود، شاید شرکت در حال بستن یک قرارداد خوب باشد که در دوره بعد درآمدزایی دارد و نشان دادن این سود در جهت لطمه وارد نکردن به اعتبار شرکت، مورد نیاز باشد ، در صورت اظهار مناسب ، طریقه ایجادشده ، گمراه‌کننده نخواهد بود. بعضی افراد عقیده دارند که چنین عملی، تصمیم‌گیری را خدشه‌دار می‌نماید و کیفیت سود را کاهش می‌دهد اما تصمیم‌گیری بر این پایه استوار می باشد که آیا نتیجه‌های به دست آمده قابل‌اتکا می باشد و آیا مبادله‌ها به گونه‌ای مناسب اظهار شده می باشد یا خیر. از این رو می‌توان نتیجه گرفت که مدیریت سود، بد نیست. در حقیقت مقوله‌ای مورد پذیرش و مورد نیاز در درون و برون شرکت توسط تمامی صاحبان سود بازار سرمایه می‌باشد (نوروش و دیگران، 1384 ، ص170).
[1]. Enron  &  Worldcom
[2]. jirapornet all,2008,p622-623
[3]. Scott. 2000.
[4]. opportunistic  earnings  management
[5]. efficient (beneficial ) earnings  management
[6].Tiller & di chio,2002

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

[7]. Balzem et all,2002
[8].seremeni,1996
[9].Lang 7 eserni,2000

[10].Krishen,2003
[11]. Healy  &  palepu. 1993.
[12]GAPP
[13].jirapornet all,2008
[14].Dijorje,1999

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:
با در نظر داشتن توضیحات ارائه‌شده در قسمت توضیح و اظهار مسئله، اهداف پژوهش حاضر به توضیح زیر می باشد:
1- تعیین اثر تغییر هیئت‌مدیره بر مدیریت سود سال جاری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران


دیدگاهتان را بنویسید