مطالعه اثر بازدارندگی مکانیزم حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

در این تعریف بر مسئولیت پذیری شرکت پیش روی سهامداران تأکید شده می باشد.
دائره المعارف مربوط به نظام راهبری شرکتی تعریف ذیل را ارائه داده می باشد:
« راهبری شرکتی، سیستم هدایت وکنترل شرکت‌هاست.این سیستم توزیع حقوق ومسئولیت ها را در میان ارکان مختلف شرکت مشخص می‌سازد و قواعد و روش های تصمیم گیری را تعیین می کند(Www.Encycogov.org ).
در انگلستان گزارش منتشره آقای کادبری در سال 1992و در آفریقای جنوبی گزارش کینگ در سال 1994 کوتاه ترین تعریف را ارائه داده اند(Jean, Jacqes, p.103) که این تعریف مورد قبول سازمان بورس اوراق بهادار استرالیا نیز قرار گرفته می باشد.«راهبری شرکتی، سیستمی می باشد که از طریق آن شرکت‌ها هدایت وکنترل می شوند»(Financial, Time,June,1999).
پس راهبری شرکتی یک شیوه مدیریتی می باشد که بر اساس آن شرکت‌های سهامی اداره وکنترل می گردد سیستمی می باشد که شرکت را در قبال خطرات ناشی از تقلب و سوءاستفاده مدیران حفظ و از حقوق و منافع سهامداران طرفداری می کند. دراین فرآیند حوزه اختیارات و مسئولیت مدیران مشخص می گردد،زیرا که روح اصلی نظام راهبری شرکتی پاسخگویی مدیران به صاحبان سهام ونیز نظارت مستمر سهامداران بر عملکرد شرکت می باشد و در مفهومی وسیع تر نظام راهبری شرکتی تنها منحصر به اداره عملیات شرکت نمی‌گردد بلکه به هدایت، نظارت وکنترل عملکرد مدیران و پاسخگویی آنها به تمامی ذی نفعان شرکت منتهی می گردد این سیستم مجموعه ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیات مدیره، سهامداران وسایر گروه های ذی نفع را در بر می گیرد.
سالمون و همکارانش در سال 2002یک پژوهش گسترده را انجام دادند. در این پژوهش که از سرمایه گذاران بزرگ نهادی انگلستان انجام گردید، میزان اجماع پاسخ دهندگان در ارتباط با برداشت آنها از راهبری شرکتی مورد مطالعه قرار گرفت. جدول زیر نتایج این پیمایش را نشان می‌دهد.
 

جدول 2-1- میزان اجماع پاسخ دهندگان در ارتباط با برداشت آنها از راهبری شرکتی

ردیف تعریف حاکمیت شرکتی سطح اجماع
1 فرآیند نظارت و کنترل به مقصود حصول اطمینان از اینکه مدیریت شرکت درراستای منافع سهامداران فعالیت می کند) پارکینسون-1999) کاملا”موافق
2 تأثیر حاکمیتی منحصر به فعالیتهای تجاری شرکت نیست بلکه با هدایت کل واحد تجاری، نظارت و کنترل اقدامات اجرایی مدیران و پاسخگویی آنها به تمام ذی نفعان سرو کار دارد)تری کر-1998) خیلی موافق
3 حاکمیت یک واحد تجاری عبارت می باشد از مجموع فعالیتهایی که موجب می گردد تا مقررات داخلی واحد تجاری منطبق باشد با تعهدات شرکت مانند  امانت داری و مدیریت بهینه دارایی ها (کانون-1999). موافق
4 ارتباط بین سهامداران و شرکتشان و روشی که سهامداران به کمک آن مدیران را به بهترین عملکرد تشویق می کنند) کتابچه حاکمیت شرکتی-1996) تا حدودی
موافق
5 ساختارها ، فرآیندها ، فرهنگ ها و سیستم هایی که موجب توفیق عملیات شرکت می گردد . (کیزی و رایت-1993) تا حدودی موافق
6 سیستمی که شرکت‌ها بر حسب آن کنترل و هدایت می گردد.(گزارش کادبری-1992) کمی موافق

منبع     SolomonJ. and SolomonA. 2004. Corporate Governance and Accountability, JohnWiley & sons, Ltd. England

 2-3- اهمیت نظام راهبری شرکتی

گسترش روز افزون فعالیت های اقتصادی و تجاری در دهه های اخیر موجب شده می باشد که اداره و هدایت شرکت‌های تجاری پیچیده گردد.تنش بین حقوق سهامداران در شرکت‌های سهامی عام و قدرت بنگاه ها و سازمان های اقتصادی و مالی یکی از معضلات بنیادی جوامع معاصر بوده می باشد. هم اکنون در سراسر جهان بازارهای مالی و شرکت‌های قدرتمند سهامی‌به نحوی شگفت انگیز رشدکرده اند. در برابر این رشد بایستی ابزارهای قانونی ونظارتی برای مسئولیت پذیری و پاسخگویی شرکت‌هابوجود آید.از طرفی جهانی شدن اقتصاد، روی بسیاری از شرکت‌ها بخواهند تا سهام خودرا در بورس های معتبر دنیا عرضه نمایند و اعتبار جهانی کسب نمایند و از این طریق بتوانند سرمایه های کم هزینه و بلند مدتی را جذب کنند، عواملی مانند وجود یک برنامه منظم،مدون والزام آورتحت عنوان راهبری شرکتی لازم است.یک شرکت سهامی پذیرفته شده در بورس بایستی بداند تا چه اندازه خود را با نظام راهبری شرکتی مطلوب وفق داده می باشد،آیا این اصول وضوابط با مبانی پذیرفته شده در بورس بایستی بداند تا چه اندازه خود را با نظام راهبری شرکتی مطلوب وفق داده می باشد، آیا این اصول وضوابط با مبانی پذیرفته شده بین المللی انطباق دارد یا خیر؟تبیعت از اصول وشیوه های مناسب نظام مزبور باعث افزایش اعتماد سرمایه گذاران می گردد وهزینه های سرمایه را کاهش و موجب تقویت بازارهای مالی می گردد.نظام راهبری شرکتی برعملکرد رقابتی شرکت‌ها نیز تأثیر گذاشته و شرکت‌ها را وادار می نماید تا درجهت کارایی بیشتر در محیط های رقابتی وارد و از این طریق سودی قابل توجه را نصیب خود نمایند (Claessens,2002,p.57). ازبعد داخلی نیز امروزه پراکندگی سهام، افزایش تعداد سهامدارن و بعضأ تمرکز سهام در دست گروه های خاص و نیز وجود تعارض منافع بین مدیران و سهامداران، اهمیت یک نظام شرکتی موثر و کارآ را در نظارت و هدایت شرکت‌های سهامی‌به اثبات رسانده می باشد. حاکمیت شرکتی روشی برای اعمال بر شرکت‌ها و سازمان هاست، فرآیندی که براساس آن شرکت‌های عام اداره و کنترل می شوند.هدف اصلی نظام راهبری شرکتی پاسخگویی مدیران پیش روی سهامداران و سایر ذی نفعان اعم از طلبکاران، کارگران، مصرف کنندگان می باشد.در این نظام کوشش می گردد روشی برای به حداکثر رساندن ثروت شرکت در دراز مدت پیدا نمود گردد که طی آن هزینه هایی نامتناسب بر اشخاص ثالث یا جامعه تحمیل نشود.(مجله بورس، 1385). این نظام، به اصلاح ساختار درونی شرکت‌ها در جهت بهره وری بیشتر و نیز طرفداری از حقوق سهامداران بویژه سهامداران اقلیت می پردازد.این نظام به مالکان واقعی شرکت یعنی سهامداران امکان می دهد که به گونه منظم وسیستماتیک فعالیت های شرکت خصوصأ عملکرد مدیران را تحت کنترل و نظر قرار دهند.هدف نظام راهبری شرکتی این می باشد که با تدوین اصول وضوابط ومقررات، ضمن ارائه رهنمود های استراتژیک برای شرکت، نظارت موثر بر هیأت مدیره و پاسخگویی آنان نسبت به شرکت و سهامداران را نهادینه نماید.وجود یک نظام راهبری شرکتی مناسب، عملیات بیرونی شرکت‌ها را بهبود بخشیده و باعث تخصیص بهینه منابع در شرکت می گردد که این امر در دراز مدت موجب افزایش ثروت سهامداران می گردد.حاکمیت شرکتی میزان دسترسی به منابع مالی را تسهیل و باعث کاهش هزینه های سرمایه در شرکت‌ها گردیده که نتیجه آن باعث افزایش دارایی های شرکت می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

  • تعیین اثر افزایش سهامداران نهادی بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
  • تعیین اثر بالا بودن درصد مدیران غیرمؤظف بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • تعیین اثر انتخاب نوع حسابرس بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

  • دیدگاهتان را بنویسید