قسمتی از متن پایان نامه :

با در نظر داشتن انتخاب الگوی برازش یافته به روش پیش رونده از لحاظ قدرت و صحت پیش کنندگی بیشتر لذا در این بخش فرضیه های پژوهش بر اساس نتایج حاصل شده از مدل سوم مورد بحث و مطالعه قرار می گیرد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

فرضیه اول: نسبت های نقدینگی تأثیر معناداری در پیش بینی بحران های کسب وکار در بورس اوراق بهادار دارد.
نتایج حاصل از معناداری ضرایب رگرسیونی مدل سوم نشان می دهد که نسبت آنی از نسبت های نقدینگی در این مدل در سطح معناداری 95 درصد تایید شده می باشد. لذا می توان گفت فرضیه اول پژوهش از لحاظ آماری تایید می گردد.
فرضیه دوم: نسبت های فعالیت تأثیر معناداری در پیش بینی بحران های کسب وکار در بورس اوراق بهادار دارد.
نتایج حاصل از معناداری ضرایب رگرسیونی مدل سوم نشان می دهد که گردش مجموع دارایی ها از نسبت های نقدینگی در سطح معناداری 95 درصد تایید شده می باشد. لذا می توان گفت فرضیه دوم پژوهش از لحاظ آماری تایید می گردد.
فرضیه سوم: نسبت های سوآوری تأثیر معناداری در پیش بینی بحران های کسب وکار در بورس اوراق بهادار دارد.
نتایج حاصل از معناداری ضرایب رگرسیونی مدل سوم نشان می دهد که نسبت سود خالص به فروش شرکت ها، سود ناخالص به فروش شرکت ها، بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام از نسبت های سودآوری در سطح معناداری 95 درصد تایید شده اند. لذا می توان گفت فرضیه سوم پژوهش از لحاظ آماری تایید می گردد.

فرضیه چهارم: نسبت های اهرمی تأثیر معناداری در پیش بینی بحران های کسب وکار در بورس اوراق بهادار دارد.
نتایج حاصل از معناداری ضرایب رگرسیونی مدل سوم نشان می دهد که نسبت بدهی به دارایی های شرکت و نسبت سود ناخالص به هزینه مالی از نسبت های اهرمی در سطح معناداری 95 درصد تایید شده اند. لذا می توان گفت فرضیه چهارم پژوهش از لحاظ آماری تایید می گردد.
فرضیه اصلی: نسبت های مالی تأثیر معناداری در پیش بینی بحران های کسب وکار در بورس اوراق بهادار دارد.
با تایید کلیه فرضیه های پژوهش می توان نتیجه گرفت که فرضیه اصلی پژوهش نیز از لحاظ آماری تایید می گردد. پس می توان نتیجه گرفت که نسبت های مالی در پیش بینی بحران های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس تأثیر معناداری دارند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

ـ مطالعه درجه دقت الگوی استخراجی در پیش بینی بحران کسب وکار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار


دیدگاهتان را بنویسید