قسمتی از متن پایان نامه :

حسابرسی فعالیتی مهم و حساس می باشد که توسط افراد مجاز و به قصد مطالعه جستجوگرانه و شواهد برای اظهارنظر در مورد مطلوبیت ارائه صورتهای مالی انجام می گیرد. کیفیت حسابرسی و گزارشهای حسابرسی نیز دارای اهمیت ویژه ای می باشد. لذا پژوهش حاضر به مقصود مطالعه عوامل مؤثر بر کارایی حسابرسی صورتهای مالی طراحی و اجرا شده می باشد و همچنین دیدگاه دو گروه متخصص یعنی حسابرسان مستقل و حسابرسان دیوان محاسبات را با هم مقایسه می نماید. متغیرهای مورد نظر به عنوان متغیرهای مؤثر بر کیفیت حسابرسی شامل: 1) شناخت حسابرسان از محیط کار و نوع فعالیت صاحبکار، 2) شناخت حسابرسان به سیستم کنترل داخلی، 3) مطالعه اثر بهره گیری از خدمات حسابرسی داخلی، 4) کاهش هزینه اجرای حسابرسی، 5) کاهش مدت زمان اجرای فرایند حسابرسی، 6) بهره گیری از خدمات کارشناسی، 7) اجرای سیاست های کنترل کیفیت حسابرسی اطلاعات مالی می باشد.  بدین مقصود از پرسشنامه استاندارد سنواتی بهره گیری شده می باشد که روایی و پایایی آن مورد آزمون قرار گرفت. آزمونهای مورد بهره گیری در این پژوهش شامل آزمون T- Test یک نمونه ای، دو  نمونه­ای مستقل و واکاوی واریانس (ANOVA) می باشد. و نتایج پژوهش نشان می دهد هر یک از متغیرهای مذکور بر کیفیت حسابرسی و کارایی آن مؤثر می باشد. و بین دیدگاه حسابرسان مستقل و حسابرسان دیوان محاسبات برای تأثیر هر یک از این متغیرها تفاوت معنی داری هست.
کلمات کلیدی: کارایی حسابرسی، حسابرسان مستقل، حسابرسان دیوان محاسبات.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش:

1) مطالعه تأثیر شناخت حسابرسان از محیط کار و فعالیت واحد مورد رسیدگی بر کارایی حسابرسی
2) مطالعه تأثیر شناخت و میزان اتکای حسابرسان بر سیستم کنترل داخلی واحد مورد رسیدگی بر کارایی حسابرسی


دیدگاهتان را بنویسید