شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 مطالعه عوامل مؤثر بر افزایش کارایی حسابرسی صورت های مالی از دیدگاه حسابرسان مستقل و حسابرسان دیوان محاسبات

قسمتی از متن پایان نامه :

1-6- مبانی نظری فرضیه‌های پژوهش

کارایی در حسابرسی نیز در سالهای اخیر مورد توجه بسیاری از محققان خارج از ایران قرار داشته می باشد. بر اساس یافته‌های این محققان که در بخش‌های پیش‌رو ارائه خواهند گردید عوامل مشخصی در ارزیابی کارایی حسابرسی مؤثر هستند. این نتیجه‌ای می باشد که در طول سال‌ها تحولات اقتصادی و تحقیقات تجربی صورت گرفته در کشورهایی همانند ایالات متحده و انگلستان بدست آمده می باشد. علت انتخاب این کشورها، وجود منابع کافی پژوهش در ارتباط با عنوان پژوهش در آنها بوده می باشد. اما این امر تاکنون کمتر مد نظر محققان داخلی بوده و کار شایان توجهی در این زمینه در ایران صورت نگرفته می باشد (رضا‌زاده و بسنده، 1385).
در این پژوهش فرض اصلی وجود تفاوت میان توجه هر دو گروه از جامعه مورد پژوهش در خصوص مفهوم کارایی حسابرسی می باشد. بر اساس مطالعات کتابخانه‌ای و نیز تحقیقات محققان پیشین برای مفهوم کارایی هفت متغیر بدست آمده می باشد که نزدیکترین قرابت را با یک حسابرسی کارا دارند. این متغیرها و مبنای انتخاب آنها جهت آزمون مفهوم کارایی در پیش آمده می باشد.
دو فرضیه اول و دوم در خصوص شناخت واحد مورد رسیدگی، محیط و نوع فعالیت آن و نیز شناخت از سیستم کنترل‌های داخلی واحد مورد رسیدگی می باشد، حسابرس به مقصود تشخیص و برآورد خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورت‌های مالی و طراحی و اجرای روش‌های حسابرسی لازم بایستی شناخت کافی از واحد مورد رسیدگی، محیط و نوع فعالیت آن کسب کند (استانداردهای حسابرسی، 1389).
همچنین حسابرسان نیاز دارند تا شناختی از ساختار کنترل داخلی مشتری بعنوان بخشی از فرایند برنامه‌ریزی حسابرسی بدست آورند. کنترل‌های داخلی سیاست‌ها و روش‌هایی هستند که توسط مدیریت تعیین می شوند تا اطمینان منطقی بدست آید که سازمان به اهداف خاص خود نائل خواهد گردید (والتر بی میگز و همکاران، 1379).
فرضیه سوم در خصوص بهره گیری از خدمات واحد حسابرسی داخلی می باشد. وجود یک واحد حسابرسی داخلی مؤثر معمولاً سبب تعدیل نوع و ماهیت و زمان‌بندی اجرای روش‌های حسابرسی و کاهش حدود روشهای مورد اجرای حسابرس مستقل  می گردد (استانداردهای حسابرسی، 1389). با وجود یک واحد حسابرسی داخلی مؤثر می‌توان انتظار داشت که فرایند کلی حسابرسی به صورت کاراتر انجام گیرد.
فرضیه‌های چهارم و پنجم در خصوص تأثیر کاهش در زمان و هزینه اجرای فرایند حسابرسی بر کارایی حسابرسی می باشد. بر اساس مدل‌های تئوریک مدیریت استراتژیک یک فرایند کارا فرایندی می باشد که مطلوب‌ترین نتیجه را در کمترین زمان و با کمترین هزینه ممکن به سرانجام رساند (امامی میبدی، 1379). پس اگر به دنبال یک حسابرسی کارا هستیم به بیراهه رفته‌ایم اگر تأثیر کاهش در هزینه و زمان را در رسیدن به یک فرآیند حسابرسی کارا نادیده بگیریم.
فرضیه ششم در خصوص بهره گیری از خدمات کارشناس و تأثیر آن بر افزایش کارایی فرایند حسابرسی می باشد. حسابرس ضمن رسیدگی‌های خود ممکن می باشد به کسب شواهد حسابرسی از طریق کارشناس نیاز داشته باشد. شواهد مزبور می‌تواند به شکل‌های گوناگونی زیرا گزارش، نظرخواهی یا ارزیابی باشد که از طریق واحد مورد رسیدگی یا به گونه مستقل از کارشناس دریافت گردد (استانداردهای حسابرسی، 1389). این نظرخواهی در خصوص رویدادهایی می باشد که عموماٌ به صورت غیر مالی هستند به همین دلیل اظهارنظر یک شخص متخصص در چنین مواقعی می‌تواند بر طریقه کلی فرایند حسابرسی تأثیر مثبت با اهمیتی داشته باشد.
فرضیه هفتم تأثیر کنترل کیفیت حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی بر افزایش کارایی حسابرسی را مورد مطالعه قرار می‌دهد. هر مؤسسه حسابرسی مکلف به استقرار یک سیستم کنترل کیفیت طراحی شده برای کسب اطمینان معقول از این موضوع می باشد که مؤسسه و کارکنان آن، الزامات استانداردهای حرفه‌ای و قانونی و مقرراتی را رعایت می‌کنند و گزارش‌های حسابرسی، مناسب شرایط موجود توسط مؤسسه یا مدیر مسئول کار صادر می گردد (استانداردهای حسابرسی، 1389). اجرای سیاست‌های کنترل کیفیت یک معیار مناسب برای ارزیابی مفید بودن هر کار حسابرسی می باشد. یعنی هر کار حسابرسی که با این معیار انجام گردد می‌تواند یک کار با کیفیت مناسب تلقی گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش:
1) مطالعه تأثیر شناخت حسابرسان از محیط کار و فعالیت واحد مورد رسیدگی بر کارایی حسابرسی
2) مطالعه تأثیر شناخت و میزان اتکای حسابرسان بر سیستم کنترل داخلی واحد مورد رسیدگی بر کارایی حسابرسی


دیدگاهتان را بنویسید