مطالعه دقت پیش بینی بهای عوامل تولید توسط مدیران در زمان انتشار گزارشات پیش بینی مدیریت

قسمتی از متن پایان نامه :

12- 1 تعریف کلید واژه ها و عبارات
1- 12- 1 پیش بینی های مدیریت[1]:
در این پژوهش مقصود، پیش بینی هایی می باشد که مدیران در ابتدای سال مالی، در مورد میزان فروش و هزینه های عملیاتی، برای انتهای همان سال مالی، ارائه می کنند.
2-12-1 خطای پیش بینی در ارتباط با نرخ تغییرات هزینه[2]:
عبارت می باشد از میزان خطایی در نرخ تغییر هزینه های پیش بینی شده، که مدیران انتظار دارند درازای 1درصد تغیر درفروش پیش بینی شده، درصد تغییر مشخصی در هزینه های پیش بینی شده، رخ دهد.
3-12-1 پیش بینی هزینه ها[3]:
انتظاراتی (پیش بینی) که مدیران در انتهای سال مالی از میزان وقوع بهای تمام شده ی کالای فروش رفته دارند.
4-12-1 رفتار هزینه[4] :
در این پژوهش، واکنشی می باشد که هزینه ها، در زمان پیش بینی و در زمان وقوع، با در نظر داشتن تغییر محرک هزینه و همچنین جهت تغییر محرک هزینه، از خود نشان می دهند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

5-12-1 چسبندگی هزینه[5] :
شدت کاهش هزینه ها بر اثرکاهش حجم فعالیت، کمتر از شدت افزایش هزینه ها در اثر افزایش حجم فعالیت می باشد. به این رفتار نامتقارن هزینه ها، چسبندگی هزینه ها گفته می گردد.
در این پژوهش، بصورت پیش فرض، در ارتباط با پیش بینی مدیران از رفتار هزینه ها، ما انتظاری کاملا” عکس رفتار چسبنده هزینه ها داریم. یعنی مدیران در زمان پیش بینی افزایش حجم فروش، نرخ رشد هزینه ها را کمتر از واقع، پیش بینی می کنند؛ و در زمان کاهش حجم فروش، نرخ کاهش هزینه ها را نیز بیشتر از واقع، پیش بینی   می کنند؛ که با در نظر داشتن رفتار چسبنده ی هزینه ها در واقعیت، مدیران دچار خطای مضاعف در پیش بینی هزینه ها         می شوند.
6-12-1 هزینه های چسبنده[6]:
اگر شدت کاهش هزینه ها بر اثر کاهش حجم فعالیت، کمتر از شدت افزایش هزینه ها در اثر افزایش حجم فعالیت باشد؛ در اصطلاح گفته می گردد که آن هزینه ها چسبنده هستند.
[1]. Management Forecasts
[2] Forecast Error of Rate of Change in Cost
[3] Costs Forecasts
[4] Cost Behavior
[5] Cost Stickniess
[6] Sticky Costs

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف علمی:
پس، اگرسرمایه گذاران تصور کنند که چسبندگی هزینه ها، دقت پیش بینی سود را کاهش می دهد، اطمینان آنها به سود های تحقق یافته نیز کاهش می یابد.
از آنجایی گزارشات پیش بینی مدیران می تواند اطلاعات مفیدی در ارتباط با چشم انداز احتمالی واحد انتفاعی در اختیار تصمیم گیرندگان قرار دهد؛ شناخت وتعیین میزان اشتباه مدیریت در پیش بینی خود، از شرایط واقعی آتی می تواند باعث عمق بخشی به تصمیمات و منطقی تر شدن تصمیمات مدیریت و سایرتصمیم گیرندگان، گردد.

  • درک رفتار مدیران در پیش بینی شرایط آتی
  • درک و شناخت اختلاف بین گزارشات واقعی و گزارشات پیش بینی مدیریت
  • کمک به سرمایه گذاران، با عیان سازی میزان اختلاف پیش بینی مدیریت و واقعیت