مطالعه تاثیر روش های تامین مالی بر بازده و قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطالعه موردی صنایع غذایی 

قسمتی از متن پایان نامه :

اثر بافت سرمایه بر بازده، خطر و قیمت سهام شرکت های هر صنعت با دیگری متفاوت می باشد. (رد شده می باشد) (عبداله پور، 1382).
باقرزاده، سعید ( 1382)، در تحقیقی در صدد تبیین الگوی ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران برآمد. نتایج پژوهش نامبرده که در قلمرو زمانی سال های 1377 تا 1381 صورت گرفته بود و نمونه ای به تعداد 158 شرکت تولیدی گردید حکایت از این دارد که ساختار سرمایه این شرکت ها تابع متغیرهایی نظیر میزان دارایی های ثابت شرکت، اندازه شرکت و سود آوری می باشد. یافته های این پژوهش پیش بینی تئوری توازن پایدار ساختار سرمایه را تأیید اما پیش بینی تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی را تأیید نمی کند.
بهلکه، حامد (1383)، در یک پژوهش به مطالعه عوامل موثر بر انتخاب تامین مالی بلندمدت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می باشد. نتایج حاصل از این پژوهش درمورد شرکت هایی که ترکیبی از منابع مالی را بهره گیری کرده اند عبارتست از:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1- هر واحد افزایش در ریسک شرکت باعث 345/50 افزایش در بخت افزایش سرمایه از طریق اندوخته پیش روی افزایش سرمایه از روش ترکیبی می باشد.
2- هر واحد افزایش در ریسک شرکت باعث 7/9 افزایش در بخت افزایش سرمایه از طریق مطالبات و آورده نقدی پیش روی افزایش سرمایه از روش ترکیبی می باشد.
بطور کلی در شرکت هایی که ریسکشان بالاست، کوشش می کنند منابع داخلی خود را در اولویت قرار دهند زیرا بیم آن می باشد که با این ریسک بالا، سهامداران ریسک گریز از روش مطالبات و آورده نقدی استقبال ننمایند (بهلکه، 1383).
مهتدی، اعظم (1384)، در تحقیقی با عنوان ارزیابی تجربی ارتباط متغیرهای حسابداری با قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به مطالعه موضوع قیمت سهام پرداخت. متغیرهای مورد مطالعه در این پژوهش چهار متغیر عمده بازار مالی یعنی جریان نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی، سود عملیاتی، سود سهام و سود انباشته بوده می باشد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که هر چهار متغیر مورد مطالعه با قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس همبستگی دارند، اما میان سود سهام با قیمت سهام در مقایسه با سایر متغیرهای مورد مطالعه بیشترین همبستگی هست، بطوری که 60% تغییرات قیمت سهام را می توان با متغیر سود سهام توضیح داد. حال آنکه ضریب تعیین سود عملیاتی، جریان نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی و سود انباشته به ترتیب 54%، 28%، 22% بوده می باشد (مهتدی، 1384).
عرب، ابوالفضل(1386)، به مطالعه ارتباط بین تامین مالی برون سازمانی و عملکرد عملیاتی
شرکت ها
پرداخته می باشد. در این پژوهش محقق سه فرضیه اصلی را که هر کدام از چهار فرضیه فرعی تشکیل شده بود مورد مطالعه قرار داده می باشد.
1- بین تامین مالی برون سازمانی و عملکرد عملیاتی پیرامون آن، ارتباط معنی داری هست.
2- بین تامین مالی برون سازمانی و عملکرد عملیاتی قبل آن، ارتباط معنی داری هست.
3- بین تامین مالی برون سازمانی و عملکرد عملیاتی بعد آن، ارتباط معنی داری هست.
در این پژوهش ارزیابی عملکرد عملیاتی شرکت ها با بهره گیری از چهار معیار بازده دارایی ها، بازده فروش، نسبت سود عملیاتی به دارایی ها و حاشیه سود عملیاتی(به ترتیب) صورت گرفته می باشد. که به همین دلیل هر یک از فرضیات اصلی به چهار فرضیه فرعی تقسیم شده اند (عرب، 1386).
 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1) اثر سود انباشته (اندوخته) را بر قیمت سهام مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
2) اثر استقراض را بر قیمت سهام مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
3) اثر سود انباشته (اندوخته) را بر بازده سهام مورد مطالعه قرار دهد.
4) اثر استقراض را بر بازده سهام مورد مطالعه قرار دهد.


دیدگاهتان را بنویسید