قسمتی از متن پایان نامه :

3)تئوری انتظار:
 مدل شناختی دیگر تئوری انتظار می باشد که به نامهای دیگری مانند، ارزش- وسیله- انتظار و تئوری مسیر- هدف شناخته شده می باشد. طبق این تئوری افراد به صورت اشخاص متفکر تلقی می شوند که در برابر رفتارهای جاری و آینده گزینش های آگاهانه می کنند. میزان انگیزش هر فرد به محیط کار بستگی دارد، هرقدر محیط با نیاز ها، اهداف و توقعات افراد بیشتر سازگار باشد، انگیزش نیز بیشتر خواهد گردید.
(مهرانی، 1379)
2-6-5-1-4)تئوری عدالت نسبی( برابری ) :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 تئوری برابری در انگیزش یکی از اولین تئوری های شناختی می باشد که رفتار را در سازمان توجیه می کند. کارکنان کمتر به رویدادهایی که در محل کارشان رخ می دهد با دید بی اعتنایی می نگرند . آنان از وقایع و افراد تأثیر می پذیرند و بر پایه ارزیابی مثبت یا منفی خود، پاسخ های ادراکی و رفتاری از خود بروز می دهند. (مهرانی، 1379)
این تئوری بر دو فرض اساسی استوار می باشد : (رحیمی نیک اعظم، 1374)

 • اشخاص به فرایند ارزیابی روابط اجتماعی می پردازند. روابط اجتماعی یک فرایند تبادل تلقی می گردد که در آن افراد سرمایه گذاری و مشارکت می کنند و از آن انتظار نفع دارند.
 • مردم تبادل را در خلأ انجام نمی دهند. در عوض جایگاه خود را با دیگران مقایسه و موازنه نسبی آن را می سنجند.
 •  

  2-6-6)جنبه های انگیزشی در بودجه بندی:
  جنبه های کارکردی انگیزش بودجه به توضیح زیر می باشد: (Edvard.deakin, 1987)

 • دستیابی به اهداف بودجه ای باعث تشویق کارکنان می گردد.
 • اهداف بودجه وقتی تحقق یابند احساس مسئولیت را در کارکنان تقویت خواهند نمود.
 • دستیابی به اهداف بودجه موجب رفاه بیشتر کارکنان خواهد گردید.
 •  

  جنبه های غیر کارکردی و پنهان انگیزش بودجه به توضیح زیر می باشد: (Edvard.deakin, 1987)

 • ممکن می باشد کارکنان توافق های مشترک علیه افزایش تولید اتخاذ نمایند.
 • کارکنان تصور می کنند، اگر کارایی افزایش یابد اما این افزایش تداوم نیابد، به از دست دادن شغل آنها منجر گردد.
 • بر اثر فشار بودجه ای سازمانهای غیررسمی فعال خواهند گردید.
 • کوشش بر بزرگ نشان دادن هزینه ها خواهد گردید. این استدلال که پول زیادی در اختیار خواهد بودو کمتر خرج کردن صرفه جویی تلقی می گردد و برای مدیران عالی سازمان خوشایند می باشد.
 • کوشش در تقاضای پول بیش از میزان احتیاج خواهد گردید. با این تصور که با مشکل کمبود نقدینگی مواجه نشوند.
 •  

  2-6-7)جنبه های رفتاری بودجه:
   در هر سازمانی بودجه بندی ابزاراساسی برای هدایت فعالیتهای سازمان و تلاشهای کارکنان در جهت اهداف سازمان می باشد. برای مثال بودجه بندی برنامه ریزی سیستماتیک عملیاتی برای آینده نزدیک می باشد و چگونگی تخصیص منابع محدود سازمان در میان بخش های عملیاتی را مورد توجه قرار می دهد. اهداف بودجه به انتظارات مربوط به عملکرد کارکنان مربوط می گردد و سرانجام براساس مقایسه نتایج واقعی با بودجه، ارزیابی ها و سنجش عملکرد انجام می شود.
  بازیگران اصلی در فرایند بودجه بندی، مدیران واحدهای عملیاتی هستند، که هم وظیفه تهیه بودجه را بر عهده دارند و هم اطمینان از اینکه فعالیتهای واحد طبق بودجه انجام می گردد . به دلیل ارتباط نزدیک مدیران با بودجه و بودجه بندی، ویژگیهای سیستم بودجه بندی سازمان، رفتارها و گرایشات آنها را تحت تأثیر قرار می دهد . (Covaleski, 2003)
  یکی از جنبه های بودجه بندی که رفتار و گرایشات مدیران را تحت تأثیر قرار می دهد، خروجی حاصل از روش های بودجه ای سازمان می باشد. این واکنش از این حقیقت نشأت می گیرد که بودجه واحد پاداشهای مادی و معنوی پرسنل را تحت تأثیر قرار می دهد. برای مثال یک سازمان ممکن می باشد پاداش های مادی مدیران مانند پرداختها به مدیران را موکول به دستیابی به نتایج عملکرد بودجه شده نماید .
  ( Vander and stede, 2000)
  اگرچه دستیابی مدیران به اهداف بودجه شده، منجر به تقویت روحیه برنده بودن آنها می گردد که منشأ پاداشهای معنوی همانند اعتماد به نفس می باشد . مدیران واحدهایی که منابع بودجه ای نسبتاً بزرگی در فرایند بودجه بندی نصیبشان می گردد ، ممکن می باشد به دلیل دستیابی به بودجه، انتظار پاداش مادی بیشتری را داشته باشند. این مدیران همچنین اگر کارمندان تحت مدیریتشان پایگاه و منزلت بالایی برایشان قائل باشند، ممکن می باشد پاداشهای معنوی بیشتری نصیبشان گردد . این منزلت و مقام در پرتو دستیابی به منابع بیشتر واحد به دلیل عملکرد مناسب مدیریت واحد حاصل می گردد . (Niskanen, 1971)
   

   

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

   

 • آیا تفاوت معناداری بین ساعات بودجه شده[1] و ساعات گزارش شده[2] پروژه های حسابرسی صورتهای مالی در سازمان حسابرسی هست؟
 • آیا تغییرات در بودجه زمانی سال جاری نسبت به سال گذشته با انحرافات بودجه زمانی سال گذشته ارتباط معناداری دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا میزان این ارتباط در انحرافات مساعد و نامساعد متفاوت می باشد؟
 • آیا تغییرات در ساعات گزارش شده سال جاری نسبت به سال گذشته با انحرافات بودجه زمانی سال گذشته ارتباط معناداری دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا میزان این ارتباط در انحرافات مساعد و نامساعد متفاوت می باشد؟
 • آیا ارتباط معناداری بین بودجه زمانی سال جاری و عوامل صاحبکار متشکل از میزان داراییها، میزان فروش،تعداد واحدهای فرعی و ریسک شرکت هست؟
 • [1] – Budgeted hours


  دیدگاهتان را بنویسید