انتخاب نسبت های مالی برای پیش بینی بحران کسب و کارمطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 

قسمتی از متن پایان نامه :

ـ  بازده اضافی هر سهم
بازده اضافی یعنی بازدهی بیشتر از بازده در نقطه تعادل می باشد که خط بازار سرمایه(SML[1]) این نقطه متعادل را نشان می دهد. در اینجا نقطه تعادل، نقطه ای می باشد که تا هر میزان از B(ریسک) بازده مورد انتظار (Z)آن را بدست می آوریم. در این مقدار،K0 نقطه بازده بدست آمده بدون قبول هیچ گونه ریسکی می باشد و هما ن گونه که در نمودار(2-2) نظاره می گردد، با افزایش بهای اوراق بهادار، بازده نیز افزایش پیدا می کند (خط d صعودی می باشد) و در نقطه ای که خطوط عمود شده بر B خط d را قطع می کند، نقطه تعادل به وجودمی آید. پس، یک نظریه در ارتباط با بازده بازار و مخاطره که الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای([2]CAPM)خوانده می گردد:
 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

Kj = Ki + (Km – Ki) Beta
که در این معادله،  Kj معرف نرخ بازده مورد انتظار سهامj ، Ki نرخ بهره بدون ریسک، Km نرخ بازده بازار و  Beta   معرف ارزش بتای مربوط به سهام j می باشد(تقوی، 1381).
 

نمودار (2ـ2) خط بازار سرمایه

2ـ5ـ4ـ نسبت هایی که علی رغم بهره گیری از اطلاعات حسابداری ، معیارهای اقتصادی هستند مانند((EVA و (REVA)[3] و([4]MVA)
این گونه معیارها بیشتر از اینکه معیارهای مالی با شند ، معیارهای اقتصادی هستند ، زیر ا داده های اقتصادی در آنها بیشتر مورد بهره گیری قرار می گیرند. مهم ترین معیارهایی که در زمینه عملکرد با بهره گیری از داده های اقتصادی وجود دارند عبارتند از ارزش افزوده اقتصادی (EVA) ، ارزش افزوده بازار(MVA) و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده(REVA) (مهرانی و رسائیان، 1388).
2ـ6ـ صورت های مالی و نسبت های مالی
صورت های مالی اختصار فعالیت های عملیاتی، تأمین مالی و سرمایه گذاری شرکت در طول یک دوره مالی را نشان می دهند. تجزیه و تحلیل صورت های مالی به تصمیم گیران(وام دهندگان، سرمایه گذاران و مدیران) این امکان را می دهد تا بتوانند یک دید کلی نسبت به سلامت شرکت و وضعیت رقابتی آن کسب نمایند. صورت های مالی که نتیجه سیستم اطلاعاتی حسابداری می باشد، چیزی غیر از یک کالا نیست. علت وجود حسابداری تقاضای موجود برای اطلاعات مالی می باشد و اضافه براین، حسابداران و واحد تجاری نیز توانایی و علاقه لازم را برای ارائه این اطلاعات دارند. پس مفاهیمی نظیر کیفیت که برای کالاها وخدمات ارائه شده توسط شرکت ها و واحدهای اقتصادی مطرح شده می باشد، برای خدمات حسابداری، مانند محصول نهایی آن؛ یعنی گزارش های مالی نیز قابل بحث و پیگیری می باشد(مهدوی و جمالیان پور، 1389). تجزیه و تحلیل صورت های مالی اغلب با به کارگیری نسبت های مالی که بر پایه اطلاعات ترازنامه، صورت حساب سود و زیان، و صورت جریان وجوه نقد تهیه شده اند، آغاز می گردد. نسبت های مالی نشان دهنده قدرت یا ضعف شرکت ها در مقایسه با سایر شرکت های همان صنعت، شرکت های پیشرو و عملکرد سال گذشته همان شرکت، هستند. نسبت های مالی به سادگی محاسبه می شوند، در صورتی که تفسیر آن ها اغلب مشکل و بحث برانگیز می باشد، مخصوصاً زمانی که دو یا چند نسبت علایم متضاد نسبت به هم نشان می دهند(مالهوترا[5]، 2008).
[1] . Security Market Line
[2] . Capital Asset Pricing Model
[3] . Refined Economic Value Added
[4] . Market Value Added
[5] . Malhotra

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

ـ مطالعه درجه دقت الگوی استخراجی در پیش بینی بحران کسب وکار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار


دیدگاهتان را بنویسید