انتخاب نسبت های مالی برای پیش بینی بحران کسب و کارمطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده:
 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

هدف پژوهش انتخاب نسبت های مالی برای پیش بینی بحران کسب و کار(مطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار) می باشد. روش پژوهش توصیفی و جامعه آماری این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 1386 الی 1389 می باشد.نمونه آماری پژوهش شامل 120 شرکت و داده های مورد نظر از نرم افزارهای مختلف مانند ره آورد جدید استخراج گردید. برای تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها از روش رگرسیون لجستیک بهره گیری شده می باشد. و آزمون فرضیات  با بهره گیری از نرم افزار spss و سه مدل پژوهش به روش اینتر، پس رونده و پیش رونده به داده ها برازش یافته می باشد. با مطالعه معناداری ضرایب به کمک آماره والد در سطح 95 درصد، متغیرهای معنی دار در هر سه مدل مشخص گردید. جهت گزینش الگوی مناسب، مدل مورد نظر از طریق آماره های نیکویی برازش و صحت پیش بینی کنندگی انتخاب گردید. نتایج نشان می دهد که از بین سه مدل برازش یافته، مدل برازش یافته به روش پیش رونده از قدرت پیش بینی کنندگی بیشتری نسبت به دو مدل دیگر برخوردار می باشد.
 

کلید واژه ها: نسبت های مالی، پیش بینی، بحران کسب و کار، بورس اوراق بهادار تهران

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

ـ مطالعه درجه دقت الگوی استخراجی در پیش بینی بحران کسب وکار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار


دیدگاهتان را بنویسید