قسمتی از متن پایان نامه :

این فصل با ارائه اختصار ای کوتاه از مطالب فصل های قبل شروع شده می باشد. در ادامه،  نتایج پژوهش،  ارائه،  ارزیابی و تشریح گردیده می باشد. سپس محدودیت های پژوهش، پیشنهادهای عملی برای کاربرد یافته ها و نیز    پیشنهاد هایی برای تحخقیقات آتی ارائه شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

(2-5 اختصار پژوهش
ورشکستگی مرحله ی نهایی درماندگی مالی می باشد. درماندگی مالی یکی از مراحل ورشکستگی می باشد، که در این مرحله شرکتها در بازپرداخت بدهی های خود سخت و پیچیده می گردد. درماندگی مالی و ورشکستگی، هزینه های زیادی به همراه دارد که صدمات جبران ناپذیری به اقتصاد یک کشور وارد می کند. یکی از راههایی که می تواند به جلوگیری از درماندگی مالی کمک قابل توجهی کند،  پیش بینی درماندگی مالی می باشد. ورشکستگی رویدادی می باشد که تاثیر بااهمیتی بر سهامداران، بستانکاران، مشتریان، مدیریت، کارکنان و سایر ذینفعان می گذارد. ازاین رو ورشکستگی هم از لحاظ اجتماعی و هم از لحاظ اقتصادی کشور را به چالش می کشد(آلتمن،1968). به این دلیل اگر بتوانیم در مورد امکان وقوع درماندگی مالی و ورشکستگی پیش از رخداد واقعی آن اطلاعاتی بدست آوریم می توانیم آثار اقتصادی و اجتماعی آن را کاهش و یا از پیامدهای آن جلوگیری کنیم. پس پیش بینی درست و صحیح درماندگی مالی در دنیای مالی بسیار اهمیت دارد. حسابداران بایستی علل پدید آورنده ی درماندگی مالی و ورشکستگی را بخوبی درک کنند، زیرا این حسابداران هستند که می توانند قبل از وقوع ورشکستگی مدیریت را آگاه ساخته و راه حل های پیشگیری را ارائه نمایند  (نیوتن،1998).
از آنجایی که خالص جریان های وجوه نقد عملیاتی بعنوان یک عامل برای حسابرسان در ارزیابی تداوم فعالیت شرکت ها می باشد،  لذا دراین پژوهش به مطالعه مدل برنامه ریزی ژنتیک(GP) ارائه شده توسط فرج زاده دهکردی (1386) برای پیش بینی درماندگی مالی و میزان دقت آن در شرکت های دارای درماندگی مالی و شرکتهای که دارای سلامت مالی (سالم) پرداخته می گردد و سپس میزان دقت الگوی جریان نقدی در مورد پیش بینی وضع آتی شرکت ها  نیز مطالعه و سپس نتایج این دو مورد با یکدیگر مقایسه  تا بهترین روش را برای بهره گیری ی حسابرسان در اظهار نظر نسبت به تداوم فعالیت واحد های تجاری بکار گرفته گردد و مدلی با بالاترین میزان دقت  جهت بهره گیری ی حسابرسان به آنان معرفی گردد. الگوی جریان های نقدی، سیاست های شرکت برای تأمین منابع،  تخصیص منابع و ظرفیت عملیاتی را نشان می دهد.  تئوری های اقتصادی و محققان قبلی مثبت یا منفی بودن جریان های نقدی مربوط به هر یک از فعالیت های عملیاتی،  سرمایه گذاری و تأمین مالی  را با در نظر داشتن مراحل چرخه عمر را پیش بینی کرده اند.   براساس این مطالعات چرخه ی عمر  به 5مرحله تقسیم شده که این مراحل عبارتند از:
1-مرحله ی ظهور 2- مرحله ی رشد 3- مرحله ی بلوغ 4-مرحله ی رکود 5-مرحله ی نزول(افول)
الگوهای جریان های نقدی به پیش بینی علائم جریان های نقد در هر یک از مراحل فوق می پردازد.   که در جدول زیر با بهره گیری از علامت مثبت یا منفی هر یک از طبقات  8حالت ممکن ( )مطابق با روش شناسی دیکینسن(2006)به 5 مرحله چرخه عمر تفکیک شده ارئه گردیده می باشد:
 

تصویر( 5-1) الگوهای جریان های نقدی طی مراحل مختلف چرخه عمر
 

این پژوهش از نظر هدف یک پژوهش کاربردی می باشد و از نظرماهیت وروش پژوهش از نوع علی-مقایسه ای می باشد که مبتنی بر  تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از جامعه آماری مورد نظر می باشد.در آغاز با بهره گیری از روش کتابخانه ای اطلاعات لازم برای پیش بینی درماندگی مالی استخراج گردیده که این اطلاعات شامل نسبت های مالی و هم چنین پیشینه پژوهش می باشد و هم چنین اطلاعات مربوط به نسبت های مالی از بازار بورس اوراق بهادار تهران بدست آمده می باشد. تحلیل آماری مورد بهره گیری جهت آزمون فرضیه ها آزمون Tاستیودنت به صورت مقایسه زوجی  می باشد.برای  انجام این پژوهش   از نرم افزار EXCELوSPSS  بهره گیری شده می باشد. پس از تعقل درمورد مساله پژوهش و مطالعات انجام شده در این زمینه جهت پاسخ به سوالات مطرح شده در این پژوهش،  فرضیه  پژوهشی به توضیح زیر تدوین گردید:

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 


پاسخ دهید