قسمتی از متن پایان نامه :

در این بین بعضی کوشش ها جهت گریز از توجه صرف به رقم سود خالص، نظر بهره گیری کنندگان را به اقلام تشکیل دهنده سود معطوف کرده می باشد. پس علاوه بر سود خالص، اقلام تعهدی سود نیز بایستی مورد توجه قرار گیرد. پس تعدیل سود خالص جهت انعکاس کیفیت اقلام تعهدی اهمیت پیدا می کند(منبع پیشین). اقلام تعهدی بیانگر تفاوت بین سود حسابداری و وجوه نقد مربوط به آن می باشد که شامل تغییرات در موجودی کالا، حساب های دریافتنی و حساب های پرداختنی می باشد. در صورتی که اقلام تعهدی مثبت بزرگ باشد، بیانگر این نکته می باشد که سود حسابداری از جریان نقدی عملیاتی بیشتر می باشد. البته بایستی توجه داشت که این تفاوت بدلیل بکارگیری اصول حسابداری مرتبط با زمان و نحوه شناخت درآمدها و هزینه ها (اصل شناخت درآمد[1] و اصل تطابق[2]) می باشد. تعبیر عمومی از اقلام تعهدی این می باشد که اقلام تعهدی زایده اعمال نظر[3] مدیریت در ثبت و شناسایی رویدادهای مالی می باشد. اصول پذیرفته شده حسابداری در مورد زمان شناسایی و مبلغ درآمدها و هزینه ها به مدیران شرکت ها آزادی عملی نسبی داده می باشد. وقتی که مدیران سود حسابداری را به مبلغی بیش از وجوه نقد حاصل شناسایی می کنند، اقلام تعهدی ایجاد می شوند. مثلا اگر مدیریت درآمد فروش را زودتر شناسایی کند، حساب های دریافتنی به عنوان یکی از اقلام تعهدی افزایش خواهد پیدا نمود. یا در صورتی که مدیریت بدهی ناشی از هزینه های تضمین کالا را کمتر شناسایی کند، بدهی های جاری به عنوان یکی از اقلام تعهدی به مبلغی کمتر گزارش خواهد گردید و زیرا سرمایه گذاران به رقم سود توجه می کنند با وجود موارد فوق گمراه خواهند گردید(دمرجان و همکاران[4]، 2010).
سرمایه گذاران با در نظر داشتن سود گزارش شده کوشش دارند سودهای آتی و جریان های نقدی آتی را برآورد کنند. از این رو سود خالص بایستی توان کمک به سرمایه گذاران را در این راستا داشته باشد. علت نیاز به در نظر داشتن کیفیت اقلام تعهدی به عنوان یکی از ویژگی های کیفی سود در این می باشد که اجزای تشکیل دهنده اقلام تعهدی دارای بار اطلاعاتی هستند. برای مثال تغیرات مثبت (افزایش) در موجودی کالا احتمالا بیانگر وجود مشکل در فروش یا تولید بیش از اندازه می باشد. به گونه مشابه افزایش حساب های پرداختنی بیانگر وجود مشکل در پرداخت وجوه به تامین کنندگان کالا و خدمات می باشد که ممکن می باشد در اثر ناکافی بودن درآمد فروش یا معضلات اعتباری ایجاد گردد. پس اجزای اقلام تعهدی می تواند به عنوان شاخص تعیین بهبود یا زوال عملکرد شرکت باشد.در نظر داشتن کیفیت اقلام تعهدی حتی در شناسایی دستکاری سود توسط مدیریت نیز سودمند خواهد بود. برای مثال در نظر داشتن تغییرات حساب های دریافتنی باعث عیان شدن نکات مهمی در مورد تعجیل یا تاخیر در شناسایی درآمد فروش به عنوان یکی از ابزارهای دستکاری سود توسط مدیریت خواهد گردید(دمرجان و همکاران[5]، 2010).
افزایش سود که همراه با اقلام تعهدی بالا باشد، بیانگر کیفیت پایین سود می باشد و منجر به بازده آتی پایین خواهد گردید. پس کیفیت اقلام تعهدی سود بر بازده سهام شرکت ها تاثیر دارد. با در نظر داشتن اینکه سرمایه گذاران به دنبال کسب بازده هستند آنها بایستی در برآورد بازده مورد انتظار خود به کیفیت اقلام تعهدی تعدیل کنند. از دیدگاه شرکت سرمایه پذیر نیز کیفیت اقلام تعهدی با هزینه سرمایه سهام عادی مرتبط می باشد. شرکت هایی که به دنبال کاهش هزینه سرمایه خود هستند، بایستی کوشش کنند کیفیت اقلام تعهدی خود را در سطح مطلوبی نگه دارند. مدیران چنین شرکت هایی بایستی از دستکاری سود و کم نمایی و بیش نمایی اقلام تعهدی اجتناب کنند (بال و روبین، 2009).
۲-۲-1-5) کیفیت اقلام تعهدی
با در نظر داشتن اجزای تشکیل دهنده سود و بحث های مطروحه در بالا،بایستی کیفیت اقلام تعهدی موجود در داخل سود، موجود توجه قرار گیرد.”کیفیت اقلام تعهدی “در پژوهش های قبلی تعریف متعددی دارد که در این پژوهش کوشش می گردد عمده ترین تعاریف و روش های ارزیابی آن طبقه بندی و سپس از بین روش های متفاوت سنجش آن، بهترین و پرکاربردترین مدل انتخاب گردد.
فرانسیس ودیگران[6] (2004)درمطالعات خود تحت عنوان اثرات قیمت گذاری کیفیت اقلام تعهدی،پایداری اقلام تعهدی ، و قابلیت پیش بینی آن ها را دلیل کیفیت این اقلام می دانند.پایداری اقلام تعهدی به معنی استمرار و تکرار آن ها در سود سال های بعد می باشد و در جایی دیگر ازهمین پژوهش مربوط بودن ارزش اقلام تعهدی و به موقع بودن این اقلام را عوامل موثر بر کیفیت اقلام تعهدی عنوان می کنند.
پیرس ولندسمن[7] (2003)ارتباط بین مربوط بودن سود و میانگین موزون هزینه سرمایه را دلیل کیفیت اقلام تعهدی می دانند. اما دراکثرپژوهش ها برای اندازه گیری کیفیت اقلام تعهدی از مدل تعدیل شده جونز بهره گیری می شودکه در این مدل کیفیت اقلام تعهدی از افزایش وکاهش اقلام تعهدی غیرعادی تاثیر می پذیرد ، در واقع نوسانات اقلام تعهدی غیر عادی یک پروکسی به جای کیفیت اقلام تعهدی  می باشد.
اقلام تعهدی به دو دسته تقسیم می شوند،آن دسته از اقلام تعهدی را که در مدل تجاری شرکت ها3و محیط عملیاتی[8] آن هابوجود می آید و مدیریت واحد تجاری در پیدایش آنها دخالتی نداشته می باشد و در حین انجام فعالیت های تجاری شرکت ایجاد شده باشند ،را اقلام تعهدی غیر اختیاری می نامیم .دسته ای دیگر از اقلام تعهدی به خاطر انتخاب روشهای حسابداری ،تخصیص های اختیاری ،تصمیمات مدیریتی و قضاوتها و برآوردها به وجودمی آیند. به بیانی دیگر از هر شرکت به شرکت دیگر مقدار ونوع این اقلام می تواند متفاوت باشد زیرا تحت تاثیر رویه و خط مشی انتخابی شرکت قرار داردوهرچقدر مدیر یک شرکت آزادی اقدام بیشتری برای به وجودآوردن آنها داشته باشد.احتمال بیشتر داردکه از این اقلام برای تاثیرگذاری روی سود بهره گیری کندکه این اقدام به پدیده مدیریت سود[9] معروف می باشد (عارف منش،۱۳۹۰).
[1] -Revenue Recognition
[2] – Matching

[3] -Mischief
[4] Demerjian.P, Lewis.M, Lev.B and McVay.S
[5] Demerjian.P, Lewis.M, Lev.B and McVay.S
[6]-Feransis,2004
[7]– Pires and Lansdman ,2003
[8]-Operation environment
[9]– Earning management
 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
  • تبیین و مقایسه ضریب پایداری اقلام تعهدی سود جاری با ضریب پایداری جریان نقدی
  • ۲)  تبیین و مقایسه ضریب پایداری اقلام تعهدی عملیاتی جاری با ضریب پایداری جریان نقدی
    ۳)  تبیین و مقایسه ضریب پایداری اقلام تعهدی عملیاتی غیرجاری با ضریب پایداری جریان نقدی


    پاسخ دهید