قسمتی از متن پایان نامه :

فرضیه اول: بین اطمینان بیش‌ از حد مدیریت و سیاست تقسیم سود ارتباط معناداری هست.
فرضیه دوم: اطمینان بیش‌ از حد مدیریت بر ارتباط بین فرصت‌های رشد شرکت و سیاست تقسیم سود تأثیر دارد.
فرضیه سوم: اطمینان بیش‌ از حد مدیریت بر واکنش قیمت سهام به خبر افزایش سود سهام تأثیر دارد.
 

 

 

روش اجرای پژوهش
 

 

3-1- مقدمه

انتخاب روش پژوهش بستگی به هدف و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد؛ پس، هنگامی می‌توان در مورد روش مطالعه و انجام یک پژوهش تصمیم گرفت که ماهیت موضوع پژوهش، هدف و وسعت دامنه آن مشخص باشد. به‌عبارت دیگر، هدف از انتخاب روش پژوهش آن می باشد که پژوهشگر مشخص نماید چه شیوه و روشی را اتخاذ کند تا او را هرچه دقیق‌تر، سریع‌تر و ارزان‌تر در دست‌یابی به پاسخ یا پاسخ‌هایی برای پرسش یا پرسش‌های پژوهش موردنظر کمک کند (نادری و سیف نراقی، 1379: 63).
در این فصل، روش‌شناسی پژوهش اظهار می گردد. آغاز با در نظر داشتن هدف پژوهش، فرضیه‌ها اظهار می گردد. سپس مدل‌های پژوهش و روش آزمون فرضیه‌ها تشریح می گردد. تعریف متغیرهای پژوهش و اندازه‌گیری هر یک از آن‌ها، جامعه آماری و نمونه پژوهش، داده‌های مورد بهره گیری و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز در این فصل مطرح می گردد.
 

 

3-2- روش پژوهش

هدف از انتخاب روش پژوهش آن می باشد که پژوهشگر مشخص کند اتخاذ چه شیوه‌ای او را هر چه دقیق‌تر، آسان‌تر و سریع‌تر به پاسخ برای پرسش پژوهش موردنظر می‌رساند (نادری و سیف نراقی، 1379: 64).
این پژوهش از منظر هدف پژوهش، کاربردی می باشد. از منظر مکان پژوهش، در زمره پژوهش‌های کتابخانه‏ای قرار می‏گیرد و در نهایت، این پژوهش از منظر روش پژوهش، در زمره پژوهش‌های توصیفی– همبستگی می باشد. طرح پژوهش آن از نوع نیمه تجربی و با بهره گیری از رویکرد پس‌رویدادی (از طریق اطلاعات گذشته) می باشد. از روش پس‌رویدادی زمانی بهره گیری می گردد که پژوهشگر پس از وقوع رویدادها به مطالعه موضوع می‌پردازد، اضافه براین، امکان دستکاری متغیرهای مستقل وجود ندارد (نمازی، 1389: 39).
 

 

3-3- فرضیه‌های پژوهش

فرضیه حدس عالمانه‌ای درمورد حل یک مسأله می باشد. فرضیه را می‌توان به منزله ارتباط‌ای منطقی بین دو یا چند متغیر تعریف نمود که به‌صورت جمله‌ای آزمون‌پذیر اظهار می گردد. این روابط بر پایه شبکه ارتباط‌هایی تجسم می گردد که ریشه در چهارچوب نظری تدوین‌شده برای پژوهش دارند (صائبی و شیرازی، 1390: 102).
طبق مبانی نظری و به‌استناد پژوهش‌های بومن (2009) و دشماخ و همکاران (2013) فرضیه‌های زیر تدوین شده می باشد:
فرضیه اول: بین اطمینان بیش‌ از حد مدیریت و سیاست تقسیم سود ارتباط معناداری هست.
فرضیه دوم: اطمینان بیش‌ از حد مدیریت بر ارتباط بین فرصت‌های رشد شرکت و سیاست تقسیم سود تأثیر دارد.
فرضیه سوم: اطمینان بیش‌ از حد مدیریت بر واکنش قیمت سهام به خبر افزایش سود سهام تأثیر دارد.
 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

  • تبیین دیدگاه مدیران و سرمایه‌گذاران نسبت به اطمینان بیش از حد مدیریت در بورس اوراق بهادار تهران
  • مطالعه تأثیر اطمینان بیش‌ از حد مدیریت در ارتباط با دیگر عوامل تأثیرگذار بر سیاست تقسیم سود
  • تأثیر اطمینان بیش‌ از حد مدیریت بر ارتباط بین سیاست تقسیم سود و فرصت‌های رشد شرکت
  • واکنش قیمت سهام به اعلان خبر افزایش سود سهام به‌وسیله مدیریت دارای اطمینان بیش‌ از حد

  • دیدگاهتان را بنویسید