ارزیابی مقایسه ای ضریب پایداری جنبه های مختلف اقلام تعهدی باضریب پایداری جریان نقدی 

قسمتی از متن پایان نامه :

کیفیت گزارشگری مالی مانند موضوعاتی می باشد که در سالهای اخیر بخش وسیعی از پژوهش ها در مدیریت مالی و حسابداری را به خود اختصاص داده می باشد. در این پژوهش ها اثرات کیفیت گزارشگری مالی با بهره گیری از معیارهای متفاوت و نیز بر ابعاد مختلف شرکت مانند هزینه سرمایه، هزینه بدهی، کارایی سرمایه گذاری، بازده سهام، ارزش بازار سهام و … مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. این اثرات اکثرا بر مبنای تئوری عدم تقارن اطلاعاتی و ارتباط نمایندگی تجزیه و تحلیل شده اند. یکی از مسائلی که همیشه مورد توجه تدوین کنندگان استانداردها، تهیه کنندگان گزارشات مالی و بهره گیری کنندگان از این گزارشات می باشد، وجود محتوای اطلاعاتی ارقام گزارش شده می باشد.در این بین بعضی از ارقام حسابداری از جانب سرمایه گذاران بیشتر مورد توجه می باشند. مانند آنها سود حسابداری و توان پیش بینی کنندگی آن که جهت ارزیابی جریانات نقدی و بازده سرمایه گذاری مورداستفاده قرار میگیرد، می باشند (اسماعیلی،۱۳۸۵). این پژوهش ها از آنجا دارای اهمیت هستند که حسابداری تعهدی متضمن قضاوتهای شخصی متعدد می باشد. در تعیین سود، معضلات مفهومی و اجرایی متعددی در ارتباط با اقلام قابل انتقال به دوره های آتی، تسهیم و تخصیص ها و ارزیابی ها هست. منتقدان این اتهام را بر سیستم حسابداری وارد می آورند که بجای محتوای اقتصادی رویدادها، محتوای حسابداری آنها را ثبت می نماید. بعضی از رویدادهای اقتصادی اصلاً در سیستم حسابداری شناسایی نمی شوند. در حالی که رویدادهای دیگری که در اهمیت اقتصادی آنها جای تردید هست با تمام جزئیات مربوط ثبت می شوند (نوروش،۱۳۸۲).
پژوهشگر فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش را در قالب گفتارهای زیر تدوین نموده می باشد.

 

 • گفتار نخست: اقلام تعهدی سود حسابداری
 • گفتار دوم: ضریب پایداری اقلام تعهدی سود حسابداری
 • گفتار سوم: ضریب پایداری جریان نقدی
 • گفتار چهارم: مفاهیم سود و پیش بینی سود آتی
 • گفتار پنجم: سرمایه گذاران و واکنش آنها
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
 • گفتار ششم: پیشینه پژوهش
 •  

  ۲-۲)  مبانی نظری:
  2-2-1)گفتار نخست: اقلام تعهدی سود حسابداری
  ۲-۲-1-1)  حسابداری تعهدی
  حسابداری تعهدی[1] (به تعبیری حسابداری ماندگار)نگاهی کلی به درآمد ها و ثبت آنها داشته و به هزینه ها که درصدی از آنها به عنوان دارایی های قابل ثبت می باشد توجه دارد همچنین در نظام تعهدی ،قیمت تمام شده نیز مورد توجه خاص قرار می گیرد. در این نظام مالی ، درآمدها در حساب سال مالی که تحقق یافته اند ، مقصود می شوند هر چند که ممکن می باشد وجوه نقد حاصل از آنها (ارائه خدمات و یا فروش )در سال های مالی قبل یا بعد دریافت گردد.به تعبیری هزینه ها در حساب همان دوره مالی که تعهد ایجاد شده می باشد مقصود می گردد . صرف نظر از آنکه وجه تعهدها و کارهای مزبور چه زمان پرداخت و یا دریافت شده باشد. در این نظام قیمت تمام شده از ارکان کار می باشد همچنین ارائه اطلاعات کامل و جامع از عملکرد مالی سازمان به مدیران به راحتی انجام می شود. این ویژگی ها باعث شده می باشد کاربرد این نظام در موسسات انتفاعی از جایگاه ویژه ای برخوردار باشد. با در نظر داشتن تعاریف مختصر و کوتاهی که از این نظام مالی ارائه گردید می توان استنباط نمود که حسابداری تعهدی ثبت اموال و دارایی ها را نیز به صورت کامل انجام داده وبه کلیه اتفاقات و امور جاری سازمان توجه دارد . زمانی که ثبت درآمدها ، هزینه ها، دارایی ها و اموال ، هرکدام به جای خود انجام می گردد ، ارائه عملکرد سازمان به راحتی امکان پذیر خواهد بود .در این شرایط با در نظر داشتن بهتر شدن اعمال مدیریت برمنابع مالی و اموال همچنین امکان شفاف سازی مالی در سازمان و ارائه گزارش به مردم ، می توان تعامل بهتری میان سازمان و مردم مستقر نمود .در نتیجه ثبت های حسابداری تعهدی ،در صورت های مالی شرکت ها ،اقلامی تحت عنوان “اقلام تعهدی ”  به وجودمی آید که اساس سیستم حسابداری تعهدی می باشد و در واقع مزیت این سیستم نسبت به حسابداری نقدی می باشدکه آن را در کلیه سازمان های انتفاعی قابل بهره گیری کرده می باشد (کوهن[2]، 2010).
  [1]– Accruals Accounting
  [2] Cohen, D

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

   

 • تبیین و مقایسه ضریب پایداری اقلام تعهدی سود جاری با ضریب پایداری جریان نقدی
 • ۲)  تبیین و مقایسه ضریب پایداری اقلام تعهدی عملیاتی جاری با ضریب پایداری جریان نقدی
  ۳)  تبیین و مقایسه ضریب پایداری اقلام تعهدی عملیاتی غیرجاری با ضریب پایداری جریان نقدی


پاسخ دهید