تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی وغیرشرطی 

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

پژوهشگر پس از این که روش پژوهش خود را مشخص نمود و با بهره گیری از ابزارهای مناسب، داده های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه های خود جمع آوری نمود، اکنون نوبت آن می باشد که با بهره­گیری از تکنیک های آماری مناسبی که با روش پژوهش و نوع متغیرها سازگاری دارد، داده های جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت فرضیه هایی را که تا این مرحله او را در پژوهش هدایت کرده اند، رامورد آزمون قرار دهد و تکلیف آن ها را روشن کند و سرانجام بتواند راه حل و پاسخی برای پرسش پژوهش بیابد. پیوند دادن موضوع پژوهش به رشته ای از اطلاعات موجود، مستلزم اندیشه­ای خلاق می باشد، معمولاً موضوعی به ذهن محقق خطور می کند که یافتن منابع داده های موجود، برای مطالعه آن مستلزم خلاقیت ذهنی محقق می باشد، آرایش و تنظیم داده ها نیز مستلزم خلاقیت می باشد. فرآیند تجزیه و تحلیل داده ها، فرایندی چند مرحله ای می باشد که طی آن داده­هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری در جامعه (نمونه) آماری فراهم آمده اند، اختصار، کدبندی، دسته بندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط ها بین این داده ها به مقصود آزمون فرضیه ها فراهم آید(خاکی،1387).
در فصل سوم به صورت کامل متغیرهای پژوهش، قلمرو مکانی و زمانی پژوهش، جامعه و نمونه‌ی آماری، روش پژوهش، نحوه‌ی گردآوری داده‌ها، و نیز مدل‌ های مورد بهره گیری در پژوهش ارائه شده می باشد. اطلاعات پژوهش حاضر شامل داده‌های ترکیبی می باشد. داده‌های مورد نیاز برای آزمون فرضیه‌، از نرم ‌افزار ره آورد جدید و همچنین صورتهای مالی شرکتها استخراج گردید و پس از آماده سازی دادهها در نرم افزارExcel، تجزیه و تحلیل و برآورد مدل ها و آزمون فرضیه‌ پژوهش با بهره گیری ازنرم‌افزار  Eviews 7انجام گردید. همچنین تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان مرحله ای علمی، از پایه های اساسی هر پژوهش علمی به شمار میرود، که به وسیله آن کلیه فعالیت های پژوهش تا رسیدن به نتیجه، کنترل و هدایت می­شوند. در این فصل نیز به توصیف داده های پژوهشی و تجزیه و تحلیل هر یک از فرضیات خواهیم پرداخت.
در نظر داشتن آماره توصیفی، می توان شاخص های بالا را به شاخص های مرکزی و پراکندگی و سایر شاخص ها تقسیم نمود، که شاخص های مرکزی عبارت از شاخص میانگین و میانه، شاخص های پراکندگی عبارت از شاخص انحراف معیار و سایر شاخص ها عبارت از شاخص حداقل، حداکثر، چولگی و کشیدگی می باشد. که به گونه اختصار شاخص میانگین در زیر توضیح داده شده می باشد. مثلا میانگین شاخص عملکرد مدیریتی نشان می دهد که شرکتهای نمونه آماری پژوهش حدود 7/40 درصد دارای عملکرد پایین و 3/59 درصد دارای عملکرد بالا بوده اند پس این موضوع حاکی از این می باشد که شرکت های با عملکرد بالا بیشتر از شرکت های با عملکرد پایین می باشد.

4-3- آزمون نرمال بودن داده ها

اولین مرحله جهت آغاز فرآیند آزمون فرضیه ها، مطالعه نرمال بودن داده ها می باشد. برای مطالعه نرمال بودن داده ها فرضیاتی به شکل زیر صورت بندی شده می باشد:
توزیع داده ها نرمال می باشد     :
توزیع داده ها نرمال نیست     :

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

دسته بندی : دسته‌بندی نشده

پاسخ دهید