ارزیابی سامانه حسابداری و گزارشگری مالی گمرک شیراز به بخش حسابداری دولتی و تامیناعتبار و خزانه

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده :
این پژوهش در مورد ارزیابی قابلیت گزارشگری مطلوب سامانه اطلاعات حسابداری گمرک شیرازاست که هدف از انجام این پژوهش مطالعه میزان پاسخ گویی گزارشگری مالی از دیدگاه بهره گیری کنندگان بود تا میزان رضایت آنان از موجود یک گزارشگری مالی شفاف در گمرک را اظهار کند. زیرا بهره گیری کنندگان از راه گزارشگری شفاف مالی قادر خواهند بود که از چگونگی ارائه خدمات جمعی و نحوه مصارف منابع آگاه شوند مسئولیت پاسخگویی دولتها را ملزم می کند برای مواردی نظیر تهیه منابع مالی ، افزایش منابع مالی ، هدفهای که این منابع مالی برای تحقق آنها مصرف می گردد علت های منطقی ارائه نمایند.این پژوهش با در نظر داشتن هدف آن با طرح فرضیه هایی که پژوهشگر به توضیح زیر مطرح نمود: 1-سامانه تامین اعتباردر گمرک شیراز از توانایی لازم برای کنترل هزینه های برنامه ، طرحها و پروژه های مصوب سالانه رادارامی باشد.2- سامانه حسابداری دولتی مورداستفاده درگزارشگری مالی  گمرک شیراز دارای توانایی گزارش دهی صورت های مالی به نحو مطلوب می باشد.3- سامانه خزانه داری  گمرک شیراز دارای  قابلیت لازم مورد انتظار یک سامانه دریافت و پرداخت مطلوب وجوه می باشد. به همین جهت گمرک شیراز را به عنوان مرکزیت گرمکات که شامل شش بخش می باشد مورد مطالعه قرار گرفت البته در این پژوهش از انجائیکه  بخش مالی گمرک شیراز مدنظر بود به همین خاطر برای شخص کردن حجم نمونه از نمونه گیری خوشه ای (طبقه بندی شده)بهره گیری گردید برای آزمون فرضیات اطلاعات لازم از راه پرسشنامه و با بهره گیری از نرم افزار SPSS برای آزمون فرضیات بهره گیری ودرنهایت هرسه فرضیه مورد آزمون تایید نشد. در این پژوهش مشخص شدکه گمرک شیراز قادر به کنترل،گزارش دهی،سامانه دریافت وپرداخت مطلوب برخوردار نبود.
کلید واژه: گزارشگر مالی ، حسابداری دولتی ،تامین اعتبار ،خزانه،گمرک شیراز

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

هدف های کلی پژوهش شامل موارد زیر می باشد:

  • ارزیابی دقیق گزارشگری مالی موجود در گمرک شیرازو مقایسه آن با نحوه گزارشگری مالی مطلوب با در نظر داشتن عوامل تعیین شده.

  • دیدگاهتان را بنویسید