ارزیابی سامانه حسابداری و گزارشگری مالی گمرک شیراز به بخش حسابداری دولتی و تامیناعتبار و خزانه

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1-2- تعریف حسابداری و حسابداری دولتی
الف )تعریف حسابداری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

حسابداری از لحاظ عملکرد و و کارکردی که دارد،از زوایای گوناگون و متفاوت به توضیح زیر مطالعه می گردد:
1ـ حسابداری یک فعالیت خدماتی می باشد ،زیرا از راه فراهم کرددن اطلاعات مالی به مقصود تصمیم گیری و قضاوت در باره چگونگی ایجاد،توسعه و مصرف منابع در واحدهای اقتصادی ،به اشخاص ذیحق ،ذینفع و ذیعلاقه خدمت می کند.(عالی ور، 1388 ، 36 )
2ـ حسابداری هنر تفسیر ،اندازه گیری و انتفال نتایج فعالیت ها ،عملیات و دیگر رویدادهای اقتصادی می باشد.(نبوی ، 1388 ، 11)
3ـ حسابداری زبان تجاری می باشد.اصطلاحاتی نظیر دارایی ،بدهی،سود خالص،گردش وجوه نقدوسود هر سهم نمونه هایی از واژگان فنی حسابداری می باشد که در دنیای تجاری امروز به نحوی گسترده به کار بسمت می گردد.(هندرکسن ، 1388 ، 109)
4ـ حسابداری ابزارحسابخواهی و پاسخگویی می باشد و حسابداری بهترین مکانیسم شناخته شده ای می باشد که امکان حسابخواهی و پاسخگویی را توسط مدیریت واحدهای اقتصادی،به ویژه سازمانهایی که در آنها مدیریت از مالکیت جداست ،فراهم می آورد.( هندرکسن ، 1388 ، 109)
5ـ حسابداری را می توان یک دانش توصیفی،تحلیلی نامید.زیراآثارمالی انبوه،معاملات،فعالیت ها وعملیاتی را که توصیف کننده رخداداهای اقتصادی می باشد،شناسایی می کند وپس این آثار را از راه اندازه گیری،طبقه بندی وتلخیص،به اطلاعات نسبتا محدود اما با اهمیت و مرتبط با یکدیگر تحلیل می دهد به گونه ای که این اطلاعات به نحوی صحیح در هم آمیخته و گزارش شوند،گویای اوضاع مالی ونتایج عملکرد واحدهای اقتصادی خواهد بود.(نوروش ،1388 ، 35 )
6ـ حسابداری را می توان یک سامانه اطلاعاتی نامید که واحد اقتصادی رخدادهای مالی به عنوان داداه یا ورودی می پذیرد،پردازش می کندو نهایتا به شکل گزارش های مختلف که خروجی یا ستانده این سامانه محسوب می شوند،ارائه می نمایند(عالی ور،1388، 4)
ب)تعریف حسابداری دولتی

حسابداری دولتی سامانه ی می باشد که اطلاعات مالی مربوط به فعالیت های وزارتخانه ها وموسسات دولتی را به مقصود تصمیم گیری صحیح ملی و کنترل،برنامه ای مصوب سالانه و منابع مالی مورد بهره گیری دولت جمع آوری و گزارش می نمایند(بیات،1388، 18)
همچنین می توان حسابداری دولتی را یک سامانه اطلاعاتی دانست.این سامانه اطلاعاتی مجموعه از روشها و قواعدی می باشد که از راه آن اطلاعات مالی مربوط به یک موسسه –اعم از آنکه دولتی باشد یا بازرگانی-جمع آوری،طبقه بندی و به نحو قابل فهم در قالب صورتهای مالی اختصار و گزارش می کند.اطلاعات مالی اختصار شده در اختیارمدیران موسسه اتخاذ می نمایند،مورد بهره گیری قرار گرفته و انان را در ادای مسئولیت پاسخگویی یاری دهد(باباجانی،1388، 13)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:
هدف های کلی پژوهش شامل موارد زیر می باشد:

  • ارزیابی دقیق گزارشگری مالی موجود در گمرک شیرازو مقایسه آن با نحوه گزارشگری مالی مطلوب با در نظر داشتن عوامل تعیین شده.

  • دیدگاهتان را بنویسید