شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 ارزیابی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

هدف این پژوهش ارزیابی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش به مقصود برآورد کیفیت گزارشگری مالی با بهره گیری از میانگین سه عامل مختلف شامل: تغییر سالانه در حسابهای دریافتنی،کل تعهدات و اقلام تعهدی سرمایه درگردش و جهت اندازه گیری مسئولیت اجتماعی از چک لیست امتیازبندی شده استاندارد بهره گیری می کنیم. در این پژوهش از اطلاعات تعداد 117 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1391-1390 بهره گیری شده می باشد. جهت آزمون فرضیه ها، از مدل های رگرسیونی و نرم افزار Spss و Eviews بهره گیری شده می باشد. یافته های پژوهش حاکی از آن می باشد که بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی ارتباط مثبت و معنادار هست.
کلمات کلیدی: مسئولیت اجتماعی، کیفیت گزارشگری مالی

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:
در این قسمت سوالات پژوهش در جهت اهداف پژوهش اظهار می شوند
سوالات اصلی پژوهش:
چه ارتباط ای بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی هست؟
سوالات فرعی پژوهش:

  • چه ارتباط ای بین مسئولیت اجتماعی با کیفیت اقلام تعهدی هست ؟
  • چه ارتباط ای بین مسئولیت اجتماعی با اندازه شرکت هست ؟
  • چه ارتباط ای بین مسئولیت اجتماعی با اهرم مالی هست ؟
  • دسته بندی : دسته‌بندی نشده

    دیدگاهتان را بنویسید