ارتباط عوامل صاحبکار با بودجه زمانی و مقایسه ساعات بودجه شده و گزارش شده و تجزیه و تحلیل انحرافات بودجه زمانی در سازمان حسابرسی 

قسمتی از متن پایان نامه :

بودجه و فرایند بودجه بندی در مرکز ثقل سیستمهای کنترل مدیریت قرار دارد. بودجه در کل و بودجه زمانی به گونه اخص یکی از ابزارهای برنامه ریزی و کنترل بوده که اگر به گونه مناسب طرح ریزی گردد، منافع متعددی از آن حاصل می گردد. مادامی که بودجه زمانی به گونه مناسب و مطلوبی تدوین گردد، زمینه مناسب برای تحقق اهدافی نظیر کنترل کیفیت عملیات حسابرسی، ایجاد انگیزه در حسابرسان برای بهبود اثربخشی و کارایی نه تنها میسر بلکه به گونه نسبی تضمین میگردد. پس لزوم تهیه بودجه بر اساس معیارهای منطقی امری مهم و اجتناب ناپذیر می باشد تحقیقات انجام شده در زمینه بودجه زمانی بروز رفتارهای غیرحرفه ای در میان حسابرسان و تأثیر فشار بودجه زمانی در بروز این رفتارها را مورد مطالعه قرار داده اند(Alderman and deitrick 1982)،(Houston, 1999)،( (malone et al,1996 ( (Kelley and margheim, 1990. در این پژوهش به مطالعه ارتباط بین عوامل صاحبکار و بودجه زمانی حسابرسی پرداخته شده می باشد. همچنین ساعات بودجه شده و گزارش شده حسابرسی مقایسه و انحرافات بودجه زمانی مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.
به این مقصود تعداد 89 نمونه از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که توسط سازمان حسابرسی، طی دوره سه ساله 1383 تا 1385 حسابرسی شده اند، مورد آزمون قرار گرفت. فرضیات پژوهش در دو گروه طرح ریزی شدند. فرضیات گروه «الف» با بهره گیری از روش رگرسیون ساده و آماره t گروههای وابسته و فرضیات گروه «ب»  با روش رگرسیون ساده و چندگانه مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که ارتباط معناداری بین عوامل صاحبکار متشکل از میزان داراییها، فروش، تعداد واحدهای فرعی، نسبت حاشیه سود و نسبت حسابها و اسناد دریافتنی به داراییها هست. وجود ارتباط بین نسبتهای ROA و ROE و بودجه زمانی رد گردید. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که بین تغییرات در بودجه زمانی و انحرافات بودجه زمانی سال گذشته ارتباط مثبت و معناداری هست. تغییرات در ساعات گزارش شده با انحرافات بودجه زمانی سال گذشته ارتباط معکوس و معناداری دارد که میزان این ارتباط در انحرافات مساعد قویتر می باشد.


 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

  • آیا تفاوت معناداری بین ساعات بودجه شده[1] و ساعات گزارش شده[2] پروژه های حسابرسی صورتهای مالی در سازمان حسابرسی هست؟
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
  • آیا تغییرات در بودجه زمانی سال جاری نسبت به سال گذشته با انحرافات بودجه زمانی سال گذشته ارتباط معناداری دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا میزان این ارتباط در انحرافات مساعد و نامساعد متفاوت می باشد؟
  • آیا تغییرات در ساعات گزارش شده سال جاری نسبت به سال گذشته با انحرافات بودجه زمانی سال گذشته ارتباط معناداری دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا میزان این ارتباط در انحرافات مساعد و نامساعد متفاوت می باشد؟
  • آیا ارتباط معناداری بین بودجه زمانی سال جاری و عوامل صاحبکار متشکل از میزان داراییها، میزان فروش،تعداد واحدهای فرعی و ریسک شرکت هست؟
  •  

    [1] – Budgeted hours


    پاسخ دهید