قسمتی از متن پایان نامه :

  1-1-1-­ بازده سهام

بازده سهام عادی، عبارتست از مجموعه عایداتی که در طول یک دوره مالی به توضیح ذیـل بـه دارنده سهم تعلق می­گیرد:
1- تغییر قیمت[1]: تغییرات قیمت سهم طی یک دوره، به عنوان یکی از عوامل اصلی بازده می باشد؛

2- سود نقدی هر سهم[2]: که پـس از کـسر مالیـات بـه سـهام­داران پرداخـت مـی­شـود.
3- مزایای ناشی از حق تقدم خرید سهام : سهام­داران شرکت­های سهامی عـام در خریـد سـهام جدیدی که پس از افزایش سرمایه توسط شرکت منتشر می­گردد، نسبت به سایرین اولویـت داشته و      می­توانند در ظرف مهلت مقرر از حق خود بهره گیری نمایند. ایـن حـق دارای ارزش مبادلاتی می باشد.
4- مزایای ناشی از سود سهم یا سهام جایزه: بعضی شرکت­ها تـرجیح مـی­دهنـد کـه سـود را بـه صورت سهام جایزه به سهام­داران پرداخت نمایند. پس بـه جـای سـود نقـدی، تعـدادی سهام به سهام­داران تخصیص می­یابد(قائمی و طوسی، 1384).
بازده کل سهام در بورس اوراق بهادار، همواره مورد توجه تصمیم­گیرندگان اقتصادی و مالی می باشد. این شاخص نشان دهنده بازدهی کل بازار سهام می باشد و کارشناسان مالی و اقتصادی جامعه توجه زیادی به این شاخص دارند.آن­ها با بهره گیری از بازده کل سهام در بورس اوراق بهادار به تحلیل وضعیت و ارزیابی عملکرد می­پردازند. به علاوه­که بخشی از بازده سهام را سود دریافتی سهام­داران تشکیل می­دهد، سود نشانه­ای می باشد که موجب تغییر باورهای سرمایه گذاران می­گردد و تغییر قیمت اوراق بهادار نیز معیار قابل نظاره­ای از تغییر نظام­مند باورهای سرمایه­گذاران می باشد که تحت تأثیر محتوای اطلاعاتی سودهای حسابداری تغییر یافته می باشد(پاکدامن و همکاران،1390).
یکی از معیارهای اساسی برای تصمیم­گیری در بورس، بازده سهام می­باشد، بازده سهام خود به تنهایی دارای محتوای اطلاعاتی می باشد و بیش­تر سرمایه­گذاران بالفعل و بالقوه در تجزیه و تحلیل مالی و پیش­بینی­ها از آن بهره گیری می­نمایند(حاجیان نژاد،1393).

  1-1-1-1-ارتباط­ی بین بازده سهام و سود حسابداری

طبق تعریف بال و براون(1968) اگر در هنگام اعلام سود حسابداری، در قیمت سهام تغییری نظاره گردد، این امر نشان­دهنده بار اطلاعاتی سود حسابداری خواهد بود. این موضوع یعنی داشتن بار اطلاعاتی، زمینه ساز مجموعه­ای از تحقیقات از دهه 60 میلادی شده که از آن، تحت عنوان ارتباط سود حسابداری و بازده سهام نام برده می­گردد. پس یکی از راه­های اظهار مفید بودن سود حسابداری می­تواند وجود همبستگی بین بازده سهام و سود حسابداری باشد(خانی، 1385).
[1] Capital Gain
[2] Dividend

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش

باتوجه به اهداف مطرح شده فوق و این که این پژوهش تاثیر کیفیت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر را بر روی تصمیم­گیری­های شرکت سرمایه­گذار، مورد مطالعه قرار می­دهد لذا سوالاتی که ذهن پژوهشگر را در این راستا به خود مشغول می­کند به توضیح زیر قابل اظهار می باشد:
1-1-1- ­ سوال اصلی پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

آیا بین کیفیت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر  با تصمیم­گیری­های سرمایه­گذاری شرکت سرمایه­گذار در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری هست؟
1-1-2- ­ سوال های فرعی پژوهش
1- آیا بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با افق نگهداری سهام  اعم از کوتاه مدت و بلند مدت در شرکت سرمایه­گذار ارتباط معنی داری هست؟
2-آیا بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با تغییرات حجم سرمایه­گذاری در آن شرکت در دفاتر سرمایه­گذار ارتباط معنا داری هست ؟
3-آیا بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با بازده سهام آن  شرکت در کل آزمون سود ارتباط معنا داری هست؟


پاسخی بگذارید