تأثیر متغیرهای تشکیل دهنده جریانات نقدی بر پیش بینی جریان نقد آتی شرکت ها در بورس اوراق بهادار

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

قسمتی از متن پایان نامه :

4.5 محدودیت‌های پژوهش
در فرآیند پژوهش علمی، مجموعه شرایط و مواردی هست که خارج از کنترل محقق می‌باشد، اما به گونه بالقوه می‌تواند نتایج پژوهش را تحت تأثیر قرار دهد. بعضی از این محدودیت‌ها ذاتی و بعضی ناشی از شرایط محیطی و محدودیت زمانی پژوهش می‌باشد. لازم است نتایج پژوهش علمی، با مدنظر قرار دادن محدودیت‌های موجود مورد تحلیل و مطالعه قرار گیرد.
محدودیت‌های این پژوهش به توضیح زیر بوده می باشد:
به دلیل اهمیت پیش‌بینی وجه نقد در سازمان‌ها از شاخص‌های گوناگونی برای پیش‌بینی بهره گیری می گردد که یکی از بااهمیت‌ترین و بحث‌برانگیزترین این شاخص‌ها سود جاری شرکت‌ها و مطالعه اجزای نقدی و تعهدی سود می‌باشد اما پژوهش حاضر به مقصود مطالعه سایر عوامل موثر بر پیش‌بینی جریانات نقدی، از عوامل مذکور صرف‌نظر کرده و اجزای اصلی و غیر اصلی جریانات نقدی را مد نظر قرار داده می باشد.
همچنین اساس و پایه هر پژوهش، داده‌هایی می‌باشد که فرضیه‌های پژوهش با بهره گیری از آن‌ها مورد آزمون واقع می گردد. هر چقدر اطلاعات دقیق و کامل تر در اختیار محقق قرار گیرد به همان میزان نتایج حاصل دقیق تر و قابل‌اعتماد تر خواهد بود و یا به گونه کلی پژوهش انجام‌شده روایی بیشتری خواهد داشت. البته بایستی توجه داشت که محدودیت‌هایی نیز بر این پژوهش متصور بوده می باشد زیرا نبود یک پایگاه اطلاعاتی منظم و سازمان‌یافته‌ جهت دستیابی به بعضی اطلاعات شرکت‌ها مانند اطلاعات نقدی بدون در نظر گرفتن اجزای تعهدی شرکت‌ها باعث گردید تا تک‌تک اجزای تشکیل‌دهنده مدل از صورت‌های مالی بر مبنای تعهدی استخراج و بدون در نظر گرفتن اجزای تعهدی محاسبه شوند، همچنین شایان‌ذکر می باشد که به علت موجود نبودن اطلاعات مربوط به استهلاک دارایی‌های نامشهود، این عامل در محاسبات صفر در نظر گرفته گردید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

  • تبیین نظری و تئوریک مبانی اقلام صورت جریان نقد و چگونگی ارتباط آن با پیش‌بینی جریان نقد یک سال پیش رو و جریان‌های نقدی آتی
  • مطالعه عوامل موثر بر اقلام صورت جریان وجه نقد شرکت‌ها
  • مطالعه تأثیرات اجزاء (اصلی و غیر اصلی) جریان نقد بر جریان نقد آتی شرکت‌ها در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار
  • مطالعه روش‌های معمول پیش‌بینی جریان نقد به تفکیک صنایع مختلف بورس اوراق بهادار

پاسخی بگذارید