مطالعه ارتباط بین حساسیت سرمایه گذاری جریان های نقدی و سطوح مخارج سرمایه ای در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر

قسمتی از متن پایان نامه :

4-1- مقدمه                  
بهطورکلی تجزیه وتحلیل به منظورتنظیم وخلاصه کردن داده‌ها به صورت اطلاعات روشن،خوانا،مستدل وتفسیرپذیر به کارمی‌رود،به گونه‌ایکه بتوان روابط موجود درمسایل پژوهش را کشف،مطالعه وآزمون نمود. تجزیه وتحلیل داده‌ها مشتمل بردوبخش زیراست:

الف- توصیف داده ها
ب- تحلیل داده ها
درابتد این فصل با توصیف دادهها برای متغیرهای مستقل و وابسته شروع شده می باشد. آمارهای توصیفی مانند میانگین، میانه، واریانس، چولگی وکشیدگی ،برای تمام متغیرها محاسبه شده می باشد. این شاخصهاتوزیع آماری متغیرها را نشان می­دهد. در اصلی ترین بخش با بهره گیری از تحلیل رگرسیون چندگانه, مدلها برآورد شده و فرضیات آزمون گشته‌اند همچنین پیش فرض های رگرسیونی آزمون و کنترل شده می باشد. همچنین آزمونهای همبستگی پیرسون و همچنین مقایسه مقادیر همبستگی پیرسون انجام شده می باشد.
استنباط در مورد آزمون فرض­ها بر اساس سطح معناداری بدست آمده از آزمون می باشد بدین‌گونه که هرگاه مقدار سطح معناداری کمتر از 05/0 باشد فرض صفر در سطح 95 درصد و اگر کمتر از 1/0 باشد در سطح اطمینان 90 درصد رد می­گردد و در غیر اینصورت فرض صفر رد نمی­گردد. محاسبات با بهره گیری از نرم افزار18SPSS انجام گرفته می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

ج- توصیف داده ها:
درجدولزیر شاخصهای مرکزی ازجملهمیانگینو میانهو شاخصهای پراکندگی از جملهانحراف معیار،کشیدگی وچولگی برای متغیرهای مختلفمحاسبهشدهاست.بزرگبودنمیانگینازمیانهوجودنقاطبزرگرادردادههانشانمی­دهدزیرامیانگینتحتتاثیراینمقادیرقرار می­گیرددر این موارد توزیع داده ها چوله به راست می باشد برای نمونه M/B و Dividend چوله به راستند و در بعضی موارد چوله به چپ می باشد مانند     KZ index و در مواردی مقادیر میانگین و میانه متغیرها نزدیک به هم می باشد که دراین موارد توزیع متغیرها متقارن می باشد این ویژگی اهمیت زیادی دارد زیرا تقارن یکی از ویژگی های توزیع نرمال می باشد. متغیر وابسته با مقدار چولگی و کشیدگی به ترتیب برابر با 5/0  و 71/0 بسیار به توزیع نرمال شبیه می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

پاسخی بگذارید