قسمتی از متن پایان نامه :

2-3-1)مطالعات و تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
گارسوی و آیدوگان(2002) در پژوهشی به مطالعه تأثیر ساختار مالکیت شرکت های غیر مالی فهرست شده در بورس اوراق بهادار استانبول بر عملکرد و ریسک  پرداختند. ساختار مالکیت در این پژوهش تمرکز و ترکیب مالکیت تعریف گردید. آنها بدین نتیجه رسیدند که ترکیب و تمرکز مالکیت تأثیر قابل توجهی بر عملکرد و ریسک شرکت های ترکیه دارد. تمرکز بالاتر منجر به عملکرد بهتر بازار می گردد. به نظر می رسد که شرکت ها با مالکیت خانوادگی عملکرد ضعیف تری با ریسک کمتری دارند. در حالیکه شرکت ها با مالکیت خارجی عملکرد بهتری را نشان می دهند. شرکت های دولتی عملکرد بالاتری با ریسک بالا دارند.
گدهوم و آیدی(2003) در تحقیقی ارتباط بین ساختار مالکیت در رفتار ریسک شرکت برای شرکت های کانادایی مورد مطالعه قرار گرفت. در این پژوهش 569 شرکت غیر مالی مورد مطالعه قرار گرفت. در این مطالعه این فرضیه که بین ساختار مالکیت شرکت و سطح ریسک آن ارتباط ی منفی هست و این ارتباط پیچیده و غیرخطی می باشد مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاکی از آن می باشد که یک ارتباط ی غیرخطی بین ساختار مالکیت مدیریتی و ریسک کل و ریسک سیستماتیک هست. در سطوح مالکیت پایین تر و سطوح مالکیت بسیار بالا ریسک بالاتر می باشد.
دلد و کنف(2006) در پژوهشی به مطالعه ارتباط بین ساختار مالکیت و ریسک پذیری و بازده شرکت در طی سالهای 1990 تا 2003 پرداختند. نتایج نشان می دهد که ارتباط ی بین مالکیت خودی و ریسک برای هر دو عامل بازده و سهام به شکل U می باشد. این مشاهدات مطابقت دارند با اینکه مالکان به مرز کارایی بین ریسک و بازده می رسند. یعنی اگر چه ریسک پذیری با سطح مالکیت متفاوت بوده می باشد، هنگامیکه ریسک بیشتر می باشد بازده بالاتر می باشد. و همچنین ارتباط خطی بین مالکیت نهادی و بازده و سهام پیدا گردید.
حسن (2009) طی یک پژوهش به مطالعه تأثیر ساز و کار نظارتی راهبری شرکتی، ساختار سرمایه و ارزش شرکت پرداخته می باشد. ساز و کار نظارتی راهبری در این پژوهش، تمرکز مالکیت بوده می باشد. هدف، مطالعه جامعی از روابط بین تمرکز مالکیت و ارزش شرکت، تمرکز مالکیت و اهرم مالی شرکت و اهرم و ارزش شرکت در کشور استرالیا بوده می باشد . این مطالعه بر روی 100 شرکت غیر مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار استرالیا طی سال های 1993 تا 2008 انجام شده می باشد. متغیر وابسته در این پژوهش  تمرکز مالکیت و متغیر های مستقل عبارت اند از اهرم مالی و ارزش شرکت. در این پژوهش برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون حداقل مربعات (OLS) بهره گیری شده می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد بین تمرکز مالکیت و ارزش شرکت، بین تمرکز مالکیت و اهرم مالی شرکت و بین اهرم مالی و ارزش شرکت ارتباط ی معنی داری هست.
بلبل و همکاران(2008) به مطالعه تأثیر تمرکز و ساختار مالکیت بر عملکرد نمونه ای از شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار سریلانکا پرداختند. نمونه ی مورد مطالعه شامل 45 شرکت می باشد. متغیر های وابسته این پژوهش شامل ROA، نسبت کیوتوبین و نسبت ارزش بازار به ارزش نقدی هستند که برای ارزیابی عملکرد شرکت مورد بهره گیری قرار می گیرند و متغیر مستقل نیز تمرکز مالکیت می باشد. جهت سنجش تمرکز مالکیت از 5 متغیر متفاوت بهره گیری شده می باشد.فرضیه ی اصلی پژوهش این می باشد که تمرکز مالکیت بر عملکرد شرکت ها مؤثر می باشد، این فرضیه در قالب یک مدل تعریف شده و با بهره گیری از همبستگی و رگرسیون مطالعه گردید. نتایج نشان داد که تمرکز مالکیت بر ROA شرکت تأثیر مثبت داشته می باشد.
وی هو و همکاران (2008) تعداد 304 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار کشور چین را طی سال های 2003 تا 2005 مورد مطالعه قرار دادند. هدف از این پژوهش مطالعه ارتباط بین ساز و کارهای راهبری شرکتی داخلی و عملکرد شرکت ها بوده می باشد. فرضیه ی اهم پژوهش این می باشد که بین تمرکز مالکیت و عملکرد شرکت ارتباط ی معنی داری هست. متغیرهای پژوهش نسبت کیو توبین و تمرکز مالکیت هستند. برای سنجش تمرکز مالکیت از درصد سهام تحت تملک گروه های مختلف سهام داران بهره گیری شده می باشد.هم چنین اندازه ی شرکت و ویژگی های هیئت مدیره به عنوان متغیرهای کنترلیث در نظر گرفته شده اند. جهت آزمون فرض پژوهش از همبستگی بهره گیری شده می باشد. نتایج این پژوهش نشان داده می باشد که بین تمرکز مالکیت و عملکرد شرکت همبستگی معنادار قوی و منفی هست.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

کاپوپولوس و لازای توس (2007) تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت را با بهره گیری از اطلاعات 175 شرکت یونانی مورد مطالعه قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که ساختار مالکیت متمرکز به گونه ای مثبت با سودآوری بالاتر شرکت ارتباط دارد و برای کسب سودآوری بالاتر به مالکیت با پراکندگی کمتر نیاز می باشد.
گروهی از پژوهشگران[1] در سال 2006 تعداد 304 شرکت فعال در بخش های مختلف کشورهای مصر اردن، عمان و تونس را به مقصود ارزیابی ارتباط ی بین ساختار مالکیت، عملکرد شرکت و راهبری شرکتی مورد مطالعه قرار داده اند. در این پژوهش، علاوه بر مطالعه ی عوامل تعیین کننده ی تمرکز مالکیت، تأثیر تمرکز مالکیت بر عملکرد شرکت نیز سنجیده شده می باشد. جهت تعیین تمرکز در این پژوهش از درصد سهام تحت تملک سه سهامدار عمده ی شرکت که سهم هر یک از آن ها بیشتر از 10% کل سهام شرکت می باشد بهره گیری شده می باشد. دوره ی زمانی مورد مطالعه از سال 2000 تا 2002 و از روش آماری حداقل مربعات بهره گیری گردیده می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد بین تمرکز مالکیت و نسبت کیو توبین ارتباط ی معنی داری هست و اصلاح و بهبود ساز و کار راهبری شرکتی می تواند بر عملکرد شرکت، تأثیر مثبتی داشته باشد.
آیدین، ساییم و یالاما مطالعه می کنند که آیا شرکت های ترکیه ای که دارای مالکیت خارجی هستند به گونه معنی داری بهتر از شرکت هایی که دارای مالکیت داخلی هستند اقدام می کنند؟ در این پژوهش از آزمون تی و متغیرهای حاشیه سود عملیاتی شرکت ها، بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام واطلاعات تمام شرکت های حاضر در بورس استانبول برای سال های 2003 و 2004، بهره گیری شده می باشد. نتایج آنها نشان می دهد که شرکت های دارای مالکیت خارجی، از نظر بازده دارایی ها، بهتر از شرکت هایی که دارای مالکیت داخلی هستند اقدام می کنند. شواهد این پژوهش، از این فرضیه که مشارکت مالکیت خارجی عملکرد شرکت را بهبود می بخشد، نیز طرفداری می کند.
دمستز و لن (1985) برای اولین بار ارتباط تمرکز مالکیت و کارایی در شرکت های بورس امریکا را آزمودند.آنها نشان دادند که میان تمرکز و کارایی هیچ ارتباط ای وجود ندارد و به بیانی دیگر با هر ساختاری از تمرکز مالکیت می توان به کارایی دست پیدا نمود.پژوهش دمستز  و لن آموزه اصلی اقتصاددانان را تأیید نمود که میزان متمرکز سرمایه بر سودآوری شرکت تأثیر نمی گذارد. پس کارایی، مستقل از توزیع مالکیت بر سرمایه می باشد.
[1]-Manawaduge, De Zoysa and Rudkin

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:
اهداف پژوهش در واقع اظهار کننده اختصار ای از آن چیز که که بایستی با انجام پژوهش به آن دست یافته گردد می باشد. هدف پژوهش در واقع پاسخگویی به یک نیاز می باشد ، نیازی که در ارتباط با سئوال پژوهش ایجاد شده می باشد (خلعتبری،1387، ص114).

اهداف کلّی: هدف کلی به گونه مستقل از مسأله ی پژوهش مشتق می گردد، در واقع اهداف کلی خود پاسخی به مسأله ی پژوهش می باشد که مشخص می کند پژوهش چه چیزی را دنبال می کند(خاکی،1387،ص 29). هدف کلّی در این پژوهش مطالعه تاثیر میزان تمرکز مالکیت بر ریسک مطلوب وریسک نامطلوب شرکت های پذیرفته شده در بورس و سپس تعیین ارتباط بین تمرکز مالکیت و ریسک مطلوب و ریسک نامطلوب شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
اهداف فرعی: اهداف فرعی از اهداف اصلی آن نشأت می گیرند و می توان آنها را مسأله ی تفکیک شده ی پژوهش نامید.اهداف فرعی در این پژوهش عبارتند از:
1-تعیین ارتباط بین میزان تمرکز مالکیت و ریسک سیستماتیک


دیدگاهتان را بنویسید