شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 مطالعه تأثیر و اثرات تمرکز مالکیت بر معیارهای ریسک مطلوب و نامطلوب در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3-2-3)مزایای بهره گیری از داده های تابلویی
بهره گیری از داده های تابلویی دارای مزایای فراوانی می باشد. در ذیل پاره ای از این مزایا معرفی می گردد:

 • از آنجایی که داده های تابلویی به افراد، بنگاهها، کشورها و… طی زمان ارتباط دارند، وجود نا همسانی واریانس در این واحدها محدود می گردد. تکنیک های تخمین با داده های تابلویی می توانند این ناهمسانی واریانس را با متغیرهای تکی خاص مورد مطالعه و ملاحظه قرار دهند.
 • با ترکیب مشاهدات سری زمانی و مقطعی، داده های تابلویی با اطلاعات بیش تر، تغییر پذیری بیش تر، هم خطی کمتر میان متغیرها، درجات آزادی بیشتر و کارایی بیش تر را ارائه می نمایند.
 • داده های تابلویی، چارچوبی مناسب برای تحلیل کلی داده ها فراهم نموده و در حذف یا کاهش خطای برآورد تأثیر مهمی را اعمال می نماید.
 • داده های تابلویی، تأثیراتی را که نمی توان به سادگی در داده های مقطعی و سری زمانی نظاره نمود، بهتر معین می کند.
 • داده های تابلویی ما را قادر می سازد تا مدل های رفتاری پیچیده تر را مطالعه کنیم.
 • بطور کلی بایستی گفت داده های تابلویی تحلیل های تجربی را به شکلی غنی می سازند که در صورت بهره گیری از داده های سری زمانی و مقطعی این امکان وجود ندارد(گجراتی، 1383، ص 87).
  3-2-4)تخمین مدل رگرسیون با داده های تابلویی
  چارچوب اصلی برای داده های تابلویی به صورت زیر می باشد:
  Yit= αi+ βxit+ uit                                          (3-11)                                                                                                                              
  که در آن:
  αi = عرض از مبدأ
  Xit= شامل k متغیر توضیحی می باشد یعنی(kβ,….,2β, 1β)=β
  uit = جمله اخلال مدل می باشد که از فروض کلاسیک رگرسیون خطی پیروی می کند. یعنی
  i = تعداد مقاطع              i = 1,2,…N
  t = دوره زمانی               t = 1,2,…T
  در این صورت تخمین معادله فوق به فروض ما درمورد عرض از مبدأ، ضرایب شیب و جمله خطای uit بستگی دارد. روش های چندی در ارتباط با این فروض هست که به پنج حالت زیر تقسیم می گردد:

 • عرض از مبدأ و ضرایب شیب در طول زمان و در مقاطع ثابت بوده و جمله خطا در طول زمان و برای مقاطع مختلف متفاوت می باشد.
 • ضرایب شیب ثابت بوده، اما عرض از مبدأ برای مقاطع مختلف، متفاوت می باشد.
 • ضرایب شیب ثابت بوده، اما عرض از مبدأ برای مقاطع و در طی زمان متفاوت می باشد.
 • تمامی ضرایب و عرض از مبدد و ضرایب شیب، برای مقاطع مختلف، متفاوت می باشد.
 • تمامی ضرایب و عرض از مبدد، هم نسبت به زمان و هم نسبت به واحدهای مقطعی متفاوت می باشد ( گجراتی، 1383، ص 88).
 • سوالات یا اهداف پایان نامه :

   اهداف پژوهش:

  اهداف پژوهش در واقع اظهار کننده اختصار ای از آن چیز که که بایستی با انجام پژوهش به آن دست یافته گردد می باشد. هدف پژوهش در واقع پاسخگویی به یک نیاز می باشد ، نیازی که در ارتباط با سئوال پژوهش ایجاد شده می باشد (خلعتبری،1387، ص114).
  اهداف کلّی: هدف کلی به گونه مستقل از مسأله ی پژوهش مشتق می گردد، در واقع اهداف کلی خود پاسخی به مسأله ی پژوهش می باشد که مشخص می کند پژوهش چه چیزی را دنبال می کند(خاکی،1387،ص 29). هدف کلّی در این پژوهش مطالعه تاثیر میزان تمرکز مالکیت بر ریسک مطلوب وریسک نامطلوب شرکت های پذیرفته شده در بورس و سپس تعیین ارتباط بین تمرکز مالکیت و ریسک مطلوب و ریسک نامطلوب شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
  اهداف فرعی: اهداف فرعی از اهداف اصلی آن نشأت می گیرند و می توان آنها را مسأله ی تفکیک شده ی پژوهش نامید.اهداف فرعی در این پژوهش عبارتند از:
  1-تعیین ارتباط بین میزان تمرکز مالکیت و ریسک سیستماتیک


  دیدگاهتان را بنویسید