تجزیه وتحلیل فرآیند هزینه یابی فعلی براساس مراکز هزینه و امکان سنجی اجرای هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان ولیعصر لامرد

قسمتی از متن پایان نامه :

گام چهارم:تخصیص هزینه ها
تخصیص هزینه درسیستمهای هزینه یابی یکی از مهمترین مراحل می باشد و تاثر بسیارزیادی بر صحت محاسبه بهای تمام شده خدمات خواهد داشت در این قسمت بطور مختصر روشهای تخصیص هزینه معرفی می گردند.روشهای تخصیص هزینه ها عبارتنداز:
4-1-روش تسهیم مستقیم
در این روش هزینه های کلیه مراکز فعالیت با در نظر داشتن میزان خدماتی که به مراکز فعالیت عملیاتی داده می گردد،صرفاً به این مراکز تسهیم می گرددوبه سایر مراکز فعالیت ( پشتیبانی و ستادی) حتی اگر از خدمات این مرکز فعالیت بهره گیری کنند،هیچگونه هزینه ای اختصاص نمی یابد.
4-2- روش تسهیم یکطرفه(پله به پله)
در این روش هزینه های بخشهای پشتیبانی علاوه بر تخصیص به مراکز فعالیت عملیاتی به سایر بخشهای پشتیبانی نیز تخصیص می یابد. اما تخصیص هزینه ها بصورت یکطرفه می باشد . وبین مراکزی که هزینه ها به آنها تخصیص می یابددر جهت ارائه خدمت به یکدیگر ارتباط متقابل را فرض نمی کند.

4-3- روش تسهیم دو طرفه ( ریاضی)
در این روش تسهیم دوطرفه که نسبت به روش های قبلی واقعی تر می باشد . عملیات تسهیم متقابل هزینه ها بین کل مراکز انجام می گردد.برای این مقصود یک ماتریس تسهیم هزینه برای کلیه مراکز فعالیت در نظر گرفته می گردد.
گام پنجم:هزینه یابی استاندارد و چگونگی محاسبه بهای تمام شده در مراکز فعالیت تشحیصی
برای دستیابی به اطلاعات بهای تمام شده در سیستمهایی که این اطلاعات در دسترس نیست از دو روش می توان به آن دست پیدا نمود . که این دو روش عبارتند از:
1-بهره گیری از اطلاعات بهای تمام شده در سایر سیستمهای مشابه
2-اجرای عملیات استاندارد گیری و محاسبه های تمام شده در سیستم مورد نظر.
 گام ششم:محاسبه بهای تمام تخت روز بخش
در این مرحله هزینه هایی که مستقیماً در هر بخش رخ داده اند را با مقدار هزینه هایی که از بخش های پشتیبانی به این مرحله تخصیص یافته اند جمع می کنیم.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

گام هفتم:محاسبه بهای تمام شده بر حسب هر خروجی:
در این مرحله با بهای تخت روز که از روش هزینه یابی ABC بدست آمده ضرب در تعداد روزهای اقامت بیمار می کنیم و سپس به اضافه هزینه هایی که به گونه مستقیم در صورتحساب آمده اند و به همان مبلغ پرداخت می گردند. مبلغ بدست آمده همان بهای تمام شده به روش ABC می باشد که بایستی با بهای تمام شده تعرفه ای که همان مبلغ صورتحساب بیمار می باشد مقایسه گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :


دیدگاهتان را بنویسید