تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد

قسمتی از متن پایان نامه :

5-3 نتایج آزمون فرضیه های پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

همانطور که از جدول 4-4 برمی آید ضریب متغیر جریان وجوه نقد (CFO) برابر با 0.007 و ضریب متغیر اقلام تعهدی (ACC) برابر با 0.005 می باشد. با در نظر داشتن آماره T وp-Value هر دو این متغیرها، نتایج نشانگر معنادار بودن این ضرایب در سطح خطای 5 درصد می باشد. همچنین ضریب جریان نقدی عملیاتی از ضریب اقلام تعهدی بزرگتر بوده می باشد، این یافته ها نشان می دهد که جریان وجوه نقد عملیاتی پایداری بیشتری از اقلام تعهدی در شرکت های پذیرفته شده در  بورس اوراق بهادار تهران دارد و در نتیجه فرض H1 فرضیه پژوهش پذیرفته می گردد. نتیجه این فرضیه با یافته های اسلوان در سال 1996 و دچو، ریچاردسون، اسلووان 2004 و همچنین دوپاک و سایرین 2005 و دچو 1995 همخوانی دارد. همچنین با یافته های تحقیقات اردشیر کمانکش 1390 ، صفائیان و صادقی  1389 ، مدرس و عباس زاده 1387 ، عرب مازار یزدی و همکاران 1385و کردستان و رودنشین 1385 مطابقت دارد.
مطابق جدول 4-7 ، ضریب متغیر اقلام تعهدی در معادله ارزشگذاری ( ) برابر با 0.286 و ضریب متغیر اقلام تعهدی در معادله پیش بینی( ) برابر با 0.005 می باشد. با در نظر داشتن آماره T وp-Value اقلام تعهدی در معادله پیش بینی، نتایج نشانگر معنادار بودن این ضریب در سطح خطای 5 درصد می باشد. همچنین ضریب اقلام تعهدی در معادله ارزشگذاری از ضریب اقلام تعهدی در معادله پیش بینی بزرگتر بوده می باشد، نتایج حاصل از آزمون این فرضیه نشان می دهد که، پایداری اقلام تعهدی ارزیابی شده توسط سرمایه گذاران به صورت معناداری از سطح پایداری واقعی اقلام تعهدی بیشتر می باشد و در نتیجه فرض H1 فرضیه پژوهش پذیرفته می گردد. نتیجه این فرضیه با یافته های اسلوان 1996 و خی 2001، توماس و ژانگ 2002، کالینز، گنگ و هریبار 2003 همخوانی دارد.همچنین با یافته های پژوهش مدرس و عباس زاده 1387 مطابقت دارد.
از جدول 4-7 برمی آید که ضریب متغیر جریان وجوه نقد عملیاتی در معادله ارزشگذاری ( ) برابر با 1.246 و ضریب متغیر جریان وجوه نقد عملیاتی در معادله پیش بینی( ) برابر با 0.007 می باشد. با در نظر داشتن آماره T وp-Value هر دو متغیر، نتایج نشانگر معنادار بودن این ضرایب در سطح خطای 1 درصد و 5 درصد می باشد. همچنین ضریب جریان وجوه نقد عملیاتی در معادله ارزشگذاری از ضریب جریان وجوه نقد عملیاتی در معادله پیش بینی بزرگتر بوده می باشد، نتایج حاصل از آزمون نشان می دهد که پایداری جریان وجوه نقد عملیاتی که توسط سرمایه گذاران ارزیابی شده می باشد به صورت معناداری از سطح پایداری واقعی جریان وجوه نقد عملیاتی بیشتر می باشد  و کوچک نمایی نمی گردد و در نتیجه فرض H0 فرضیه پژوهش پذیرفته می گردد. نتیجه این فرضیه با یافته های اسلوان در سال 1996 مطابقت ندارد.اما با یافته های تحقیقات دستگیر و همکاران 1390 و مدرس و عباس زاده 1387 مطابقت دارد.
در فرضیه چهارم انتظار داریم که ضریب حاصلضرب اقلام تعهدی در متغیر مجازی در معادله ارزشگذاری( ) به صورت معناداری از ضریب حاصلضرب اقلام تعهدی در متغیر مجازی در معادله پیش بینی( ) بیشتر باشد .
همانطور که از جدول 4-13 و 4- 14 برمی آید ضریب متغیر حاصلضرب اقلام تعهدی در متغیر مجازی در معادله ارزشگذاری ( ) برابر با 0.98 و ضریب متغیر حاصلضرب اقلام تعهدی در متغیر مجازی در معادله پیش بینی( ) برابر با 0.018 می باشد. با در نظر داشتن آماره T وp-Value حاصلضرب اقلام تعهدی در متغیر مجازی در معادله ارزشگذاری معنادار بودن این ضریب در سطح خطای 5 درصد می باشد. همچنین ضریب حاصلضرب اقلام تعهدی در متغیر مجازی در معادله ارزشگذاری از ضریب حاصلضرب اقلام تعهدی در متغیر مجازی در معادله پیش بینی بزرگتر بوده می باشد، این یافته ها نشان می دهد ک در شرکتهایی با ریسک ورشکستگی بیشتر، نسبت به شرکتهایی با ریسک ورشکستگی کمتر، در شرکت های پذیرفته شده در  بورس اوراق بهادار تهران بزرگنمایی اقلام تعهدی بیشتر می باشد و در نتیجه فرض H1 فرضیه پژوهش پذیرفته می گردد.که با یافته های اسلوان 1996 همخوانی دارد.
در فرضیه پنجم نیز انتظار داریم که ضریب حاصلضرب جریان وجوه نقد عملیاتی در متغیر مجازی در معادله ارزشگذاری ) به صورت معناداری از ضریب حاصلضرب وجوه نقد عملیاتی در متغیر مجازی در معادله پیش بینی( )بیشتر باشد( < ).

همانطور که از جدول 4-13 و 4- 14 برمی آید ضریب متغیر حاصلضرب جریان وجوه نقد عملیاتی در متغیر مجازی در معادله ارزشگذاری ( ) برابر با 0.951 و ضریب متغیر حاصلضرب جریان وجوه نقد عملیاتی در متغیر مجازی در معادله پیش بینی( ) برابر با 0.013 می باشد. با در نظر داشتن آماره T وp-Value حاصلضرب جریان وجوه نقد عملیاتی در متغیر مجازی در معادله ارزشگذاری معنادار بودن این ضریب در سطح خطای 1 درصد می باشد. همچنین ضریب حاصلضرب جریان وجوه نقد عملیاتی در متغیر مجازی در معادله ارزشگذاری از ضریب حاصلضرب جریان وجوه نقد عملیاتی در متغیر مجازی در معادله پیش بینی بزرگتر بوده می باشد، این یافته ها نشان می دهد که در شرکتهایی با ریسک ورشکستگی بیشتر، نسبت به شرکتهایی با ریسک ورشکستگی کمتر، در شرکت های پذیرفته شده در  بورس اوراق بهادار تهران کوچک نمایی جریان وجوه نقد عملیاتی بیشتر می باشد و در نتیجه فرض H1 فرضیه پژوهش پذیرفته می گردد و با یافته های اسلوان 1996،خی 2001 و توماس ژانگ 2002 همخوانی دارد.