قسمتی از متن پایان نامه :

1-1- اهم نتایج مدل و آزمون فرضیات به توضیح زیر بوده می باشد
  1-1-1-­ نتیجه­ آزمون فرضیه­ اول پژوهش
در فرضیه اول ارتباط ی بین دقت پیش بینی سود و افق نگهداری سهام اعم از کوتاه مدت و بلند مدت آزمون گردید. نتایج حاصل از آزمون این فرضیه ها نشان داد که ارتباط­ی معنا­داری بین دقت پیش بینی سود و افق نگهداری سهام هست.  و همانطور که در فصل قبل نظاره کردیم مقدار احتمال آماره والد برای دقت پیش بینی برابر با 000/0 (معنادار و مثبت) می باشد . پس می­توان از معنادار بودن این ارتباط نتیجه گرفت که افزایش و کاهش دقت پیش­بینی سود برروی تصمیمات سرمایه­گذاری شرکت ها در انتخاب بین  سرمایه­گذاری بلند مدت و کوتاه مدت تاثیرگذار می­باشد. و اما ارتباط­ی مثبت بین دقت پیش­بینی سود و افق نگهداری سهام به این معنا می باشد که، احتمال رخداد یک (سرمایه­گذاری بلند­مدت) برای افق نگهداری بیش­تر از صفر (سرمایه­گذاری کوتاه مدت) می باشد[1]. و نکته­ی مهم این می باشد که ، با در نظر داشتن ضریب تعیین- که در این فرضیه فقط 0.15 می­باشد- نتیجه­ی حاصله بیانگر این مطلب می باشد که، شرکت­های سرمایه­گذاری تا حدی به میانگین دقت پیش­بینی سود  شرکت­های سرمایه­پذیر در چند سال قبل از سرمایه­گذاری توجه و اعتماد کرده و افق نگهداری سهام خود را تغییر داده­اند. و اما نتیجه­ی کلی از این فرضیه موافق با مبانی نظری می باشد.
پیش بینی سود حسابداری مهم می باشد و اما ارتباط بین پیش بینی سود و ارزش سهام شرکت زمانی مهم می باشد که سرمایه گذاران بر این باور باشند که برآوردهای سود صحیح بوده و از دقت لازم برخوردار می باشد. پس خطای پیش بینی سود برای سرمایه گذاران مهم می باشد زیرا بر تصمیمات آن­ها تاثیر می­گذارد (کردستانی و باقری،1388)  که این موافق با نظریه­ی ساربان­ها (1389)و آشتاب و نظری و علیپور(1392) و خدادادی و جانجانی(1389) می­باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1-1-2- ­ نتیجه­ آزمون فرضیه دوم پژوهش
در فرضیه دوم ارتباط­ی بین دقت پیش بینی سود شرکت سرمایه پذیر با تغییرات حجم سرمایه گذاری در دفاتر سرمایه گذار  آزمون گردید مقدار آماره t برای دقت پیش بین  برابر با 28/0- (بی معنی) می باشد یعنی دقت با تغییرات حجم ارتباط معناداری ندارد.پس با در نظر داشتن این آزمون می توان نتیجه گرفت که سرمایه گذاران بدون توجه و اعتماد  به دقت پیش بینی سود شرکت سرمایه پذیر (به گونه میانگین سه ساله) حجم سرمایه گذاری خود را تغییر می­دهند و این مخالف با نظریه جهانخانی و صفاریان (1382)و جان جانی(1389) و گودمن(2013) بوده اما موافق با نظریه ی فتحی و معتمدی می باشد.
1-1-3-     نتیجه­ آزمون فرضیه­ سوم پژوهش
در فرضیه سوم ارتباط ی بین دقت پیش بینی سود شرکت سرمایه پذیر با بازده سهام همان شرکت، مورد  آزمون قرار گرفت .مقدار آماره t برای دقت پیش بینی در این فرضیه  برابر با 14/3 (معنادار و مثبت)، می باشد یعنی دقت پیش ­بینی سود با لگاریتم بازده بازار ارتباط مستقیم معناداری دارد. و زیرا ضریب تعیین در این فرضیه برابر با 0.18 درصد بود، و بر اساس نظریه(گود من و همکاران.2013) -مبنی بر نمود توانایی پیش­بینی داخلی مدیران در پیش­بینی سود- تاحد ی ، می­توان به تصمیم­گیری­های مدیران شرکت­ها و پیش­بینی های داخلی آن­ها اعتماد نمود .
و از آنجا که بازده کل سهام در بورس اوراق بهادار، همواره مورد توجه تصمیم­گیرندگان اقتصادی و مالی می باشد.و این شاخص نشان دهنده بازدهی کل بازار سهام می باشد و کارشناسان مالی و اقتصادی جامعه توجه زیادی به این شاخص دارند. آن­ها با بهره گیری از بازده کل سهام در بورس اوراق بهادار به تحلیل وضعیت و ارزیابی عملکرد می­پردازند. به علاوه­که بخشی از بازده سهام را سود دریافتی سهام­داران تشکیل می­دهد، سود نشانه­ای می باشد که موجب تغییر باورهای سرمایه گذاران می گردد و تغییر قیمت اوراق بهادار نیز معیار قابل نظاره­ای از تغییر نظام مند باورهای سرمایه گذاران می باشد که تحت تأثیر محتوای اطلاعاتی سودهای حسابداری تغییر یافته می باشد. (پاکدامن و همکاران ،1390)
و اما طبق نتیجه­ی این فرضیه، سرمایه گذاران  با نظاره­ی میانگین دقت پیش بینی شرکت سرمایه پذیر در چند سال قبل از سرمایه­گذاری، می­توانند به این عدد تا حدی اعتماد کرده و بازده سهام مطلوب را ؛ در آن بیابند.
و این موافق با نظریه­ی جان جانی(1389) و طالب نیا (1389) و فرث (2005)و مخالف با نظریه­ی کلارسون(2002) و همکارانش و ساربانها (1387)و آشتاب می باشد.
[1] که در این پژوهش یک نمایانگرنگهداری سهام به صورت  بلندمدت.و صفر نشانگر کوتاه مدت بودن آن می باشد.
 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش

باتوجه به اهداف مطرح شده فوق و این که این پژوهش تاثیر کیفیت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر را بر روی تصمیم­گیری­های شرکت سرمایه­گذار، مورد مطالعه قرار می­دهد لذا سوالاتی که ذهن پژوهشگر را در این راستا به خود مشغول می­کند به توضیح زیر قابل اظهار می باشد:
1-1-1- ­ سوال اصلی پژوهش

آیا بین کیفیت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر  با تصمیم­گیری­های سرمایه­گذاری شرکت سرمایه­گذار در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری هست؟
1-1-2- ­ سوال های فرعی پژوهش
1- آیا بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با افق نگهداری سهام  اعم از کوتاه مدت و بلند مدت در شرکت سرمایه­گذار ارتباط معنی داری هست؟
2-آیا بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با تغییرات حجم سرمایه­گذاری در آن شرکت در دفاتر سرمایه­گذار ارتباط معنا داری هست ؟
3-آیا بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با بازده سهام آن  شرکت در کل آزمون سود ارتباط معنا داری هست؟


دیدگاهتان را بنویسید