قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-10- تحقیقات انجام شده در خارج از ایران
محمد الحداد، ایان کراچه، کوین کاسی (2013) به مطالعه تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود واقعی و تعهدی و بازده عملکرد سهام در شرکت های دارای عرضه اولیه پرداختند. نتایج مطالعات آنها نشان داده که شرکت های دارای عرضه اولیه در دوره مالی قبل از عرضه اولیه از مدیریت سود واقعی و تعهدی بهره گیری می­کنند. همچنین سازمان حسابرسی باعث محدود شدن مدیریت سود در شرکت های دارای عرضه اولیه می­گردد.
چانگ و همکاران (2012) به مطالعه قیمت گذاری در عرضه های عمومی اولیه در کره ،در طی سالهای 2000 تا2002 پرداختند. نتایج مطالعات آن ها قیمت گذاری کمتر از واقع را به میزان 07/19 درصد در بازار اوراق بهادار کره نشان می دهد.
چی وهمراهانش (2011) به مطالعه تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود تعهدی پرداختند. با پیدایش سازمان حسابرسی، سطح پایین تری از مدیریت سود تعهدی را در طول عرضه اولیه عمومی یافته اند و به این نکته تصریح کرده اند که حسابرسان دارای کیفیت بالا، مدیریت سود تعهدی را تحت فشار قرار میدهند. پس این شرکتها به سوی مدیریت سود واقعی تغییر جهت می دهند. هر چند ارتباط بین مدیریت سود تعهدی وکیفیت حسابرسی در دوره ی عرضه اولیه سهام گسترش یافته می باشد، اما مطالعات کمتری در مورد کیفیت حسابرسی ومدیریت سود واقعی صورت گرفته می باشد.
روسین بوم و همراهانش (2003) به مطالعه تاثیر مدیریت سود واقعی و تعهدی در عملکرد سهام ، پس از عرضه اولیه عمومی پرداختند که شواهدی را یافته اند که شرکت های دارای عرضه اولیه ای که در طول دوره عرضه اولیه از مدیریت سود تعهدی بهره گیری میکنند، در دوره پس از عرضه اولیه ،بازده یا سهام برگشتی ضعیفی را تجربه میکنند.
فرانسیس (1999) در پژوهش خود به این نتیجه رسید، شرکت هایی که تمایل بیشتری به ایجاد اقلام تعهدی دارند، با احتمال بیشتری از خدمات شش موسسه بزرگ حسابرسی برای اعتبار بخشیدن به سود خود بهره گیری می کنند. بکر و همکارانش (1998) بالسام و همکارانش(2003) به مطالعه ارتباط بین کیفیت بالای حسابرسی و مدیریت سود پرداختند که نتایج حاکی از آن می باشد که حسابرسی دارای کیفیت بالا تأثیر اساسی را در کاهش مدیریت سود بازی می ‌کند همچنین آنها شواهدی را یافته اند که مشتریان سازمان های  حسابرسی سطح پایین تری از مدیریت سود تعهدی را گزارش دادند.

بیکر (1998)، فرانسیس(1999) دیفاند وجیانیالوو(1991و1993) و گور(2001)در پژوهش های خوددر شرکت های دولتی به این نتیجه رسیدند که کیفیت حسابرسی احتمال وقوع مدیریت سود را کاهش می دهد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :


دیدگاهتان را بنویسید