تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر تجدید ارائه صورت های مالی

قسمتی از متن پایان نامه :

3-9) رگرسیون چند متغیره
در بعضی از مسائل پژوهشی، به ویژه آن‌هایی که با هدف ارائه مدلی برای پیش‌بینی انجام می شوند، تعیین همبستگی بین متغیر وابسته (که قصد پیش‌بینی آن را داریم)، و متغیرهای پیش‌بینی کننده که هر کدام از آنها تا حدودی با این متغیر همبستگی دارند، دارای اهمیت زیادی می باشد. روشی که از طریق آن متغیرهای پیش‌بینی کننده ترکیب می شوند، “رگرسیون چند متغیره” نام دارد. در این روش، یک معادله رگرسیون چند متغیره محاسبه می گردد که ارزش‌های اندازه‌گیری شده پیش‌بینی را در یک فرمول اختصار می کند. ضرایب معادله برای هر متغیر، بر اساس اهمیت آن در پیش‌بینی متغیر ملاک محاسبه و معین می گردد. درجه همبستگی بین متغیرهای پیش‌بینی کننده در معادله رگرسیون چند متغیره و متغیر وابسته، به‌وسیله ضرایب نشان داده می گردد.مدل رگرسیون چند متغیره به توضیح زیر می باشد:
Yi = α + β1 X1,i + β2 X2,i + … + βn Xn,i + εn,i
که در آن :
Yi = i اُمین نظاره متغیر وابسته
α = عرض از مبدأ (مقدار ثابت)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

Xn,i = i اُمین نظاره برای متغیرمستقل Xn (n=1,2,…,n)
β = ضریب متغیر مستقل
ε ‌= جزء اخلال
در چنین مدلی مفروضات اساسی زیر در نظر گرفته می گردد:
1- بین متغیرهای مستقل ارتباط خطی وجود ندارد؛
2- امید ریاضی خطاها معادل صفر و واریانس آن‌ها ثابت می باشد (توزیع خطاها بایستی نرمال باشد)؛
3- بین خطاهای مدل همبستگی وجود ندارد؛ و
4- متغیر وابسته دارای توزیع نرمال می باشد.
3-9- 1) ضریب تعیین و ضریب تعیین تصحیح شده
ضریب تعیین مهم‌ترین معیاری می باشد که با آن می‌توان ارتباط میان متغیر (متغیر‌های) مستقل و متغیر وابسته را توضیح داد. مقدار این ضریب مشخص‌کننده آن می باشد که چند درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر (متغیر‌های) مستقل قابل توضیح می باشد. مقدار از ارتباط زیر تعیین می گردد (آذر و مومنی .1386).
که در آن:
SSE: تغییرات جمله خطا که توسط رگرسیون توضیح داده نمی‌گردد.

SST: کل تغییرات در مقدار متغیر وابسته.
برای برطرف کردن اریبی که در ضریب تعیین ناشی از حجم نمونه می باشد، می‌توان از مقیاس دیگری به نام ضریب تعیین تصحیح شده بهره گیری نمود. این ضریب همان ضریب تعیین می باشد که در آن مقادیر SSE و SST با درجات آزادیشان تصحیح شده‌اند. این ضریب در رگرسیون چند متغیره به صورت زیر محاسبه می گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  اهداف پژوهش:
هدف اصلی این پژوهش مطالعه تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر تجدید ارائه صورت های مالی شرکت ها
می باشد. هدف نظری یا تئوریکی این پژوهش مطالعه و مطالعه علمی و چالش پیرامون موضوع عامل تجدید ارائه صورت های مالی می باشد به سخن دیگر هدف تئوریکی کمک به دانش مدیریت مالی و حسابداری در جهت بسط و توسعه آن می باشد.
این پژوهش درصدد می باشد به مطالعه شواهد تجربی موجود پرداخته و بدین ترتیب میزان انطباق واقعیتهای موجود با نظرات و علت های مطرح در خصوص عوامل موثر بر تجدید ارائه صورت های مالی را مطالعه کند با این هدف که یافته های این پژوهش بتواند به فعالان بازار سرمایه ، تصمیم گیرندگان ، تحلیلگران مالی و سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل بورس اوراق بهادار در تحلیل طرح های سرمایه گذاری در دارایی های مالی و اوراق بهادار با عنایت به عامل تجدید ارائه صورت های مالی ، یاری رساند ؛ زیرا لحاظ این عامل مهم منجر به انتخاب سبد سرمایه گذاری بهینه با کمینه مخاطره و بیشترین بازدهی می گردد ، ضمن آنکه شفافیت محیط تصمیم گیری و نتایج حاصله را نیز دوچندان می نماید.
علاوه بر سرمایه گذاران بالفوه و بالفعل، سازمان ها و شرکت های زیر می‌توانند از نتایج این پژوهش
بهره برداری نمایند:
سازمان بورس و اوراق بهادار ،
شرکت های سرمایه گذاری و کارگزاری ها،


دیدگاهتان را بنویسید