اطمینان بیش از حد مدیریت و سیاست تقسیم سوددر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس 

قسمتی از متن پایان نامه :

آماره بالا را آماره والد می‌نامند و دارای توزیع خی دو (X2) با یک درجه آزادی می باشد. در این حالت، فرض صفر به توضیح زیر مطالعه می گردد:
:H0محتوای نسبی اطلاعاتی متغیر x1,x2 برابر می باشد.
H1: محتوای نسبی اطلاعاتی متغیر x1,x2 برابر نیست.
چنان‌چه آماره والد برای آزمون فرض فوق معنی‌دار نشود، بدین معنی می باشد که محتوای نسبی اطلاعاتی دو متغیر x2 و x1 یکسان می باشد و چنان‌چه آماره والد برای آزمون فرض فوق معنی‌دار نشود، بدین معنی می باشد که محتوای اطلاعاتی دو متغیر x2 و x1 یکسان نیست و بر مبنای هر یک از مدل‌های 2 و 3 قضاوت مشخص می گردد، کدام متغیر دارای محتوای اطلاعاتی نسبی می باشد.
 

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

3-9- اختصار فصل

در راستای هدف پژوهش و با در نظر داشتن موضوع پژوهش، سه فرضیه تدوین شده می باشد. برای آزمون فرضیه اول از رگرسیون خطی بهره گیری شده می باشد. در آزمون فرضیه دوم و سوم علاوه بر رگرسیون از آزمون والد بهره گیری شده می باشد. جامعه آماری شامل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که با در نظر داشتن شرایط پژوهش، 92 شرکت برای تجزیه و تحلیل داده‌ها انتخاب گردید و چگونگی محاسبه متغیرهای پژوهش با بهره گیری از داده‌های جمع‌آوری شده و تجزیه و تحلیل داده‌ها با بهره گیری از آزمون‌های آماری مختلف تشریح شده می باشد.
 

 

 

 

 

 

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

  • تبیین دیدگاه مدیران و سرمایه‌گذاران نسبت به اطمینان بیش از حد مدیریت در بورس اوراق بهادار تهران
  • مطالعه تأثیر اطمینان بیش‌ از حد مدیریت در ارتباط با دیگر عوامل تأثیرگذار بر سیاست تقسیم سود
  • تأثیر اطمینان بیش‌ از حد مدیریت بر ارتباط بین سیاست تقسیم سود و فرصت‌های رشد شرکت
  • واکنش قیمت سهام به اعلان خبر افزایش سود سهام به‌وسیله مدیریت دارای اطمینان بیش‌ از حد
  • دسته بندی : دسته‌بندی نشده

    دیدگاهتان را بنویسید