شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 تست روش CVA برای یک مجموعه بانک ایرانی

قسمتی از متن پایان نامه :

5-1- نتیجه گیری
از آن جا که دیدگاه سنجش کارایی موسسات، در تعیین متغیرها و شاخص های ورودی و خروجی مورد بهره گیری در DEA  تأثیر مهم و قابل توجهی دارد لذا در پژوهش حاضر، بهره گیری از شاخص ارزش افزوده نقدی(CVA) و برتری آن نسبت به معیارهای سود عملیاتی، به مقصود تعیین متغیرهای ورودی و خروجی DEA مورد مطالعه قرار گرفت. در این رساله پس از تعیین متغیرهای ورودی و خروجی DEA با بهره گیری از هر دو رویکرد مورد مطالعه، برای اندازه گیری کارایی و مقایسه واحدها از داده های 20 شعبه بانک رفاه، به عنوان واحدهای تصمیم گیری بهره گیری شده می باشد. همچنین با در نظر داشتن این نکته که در شعبه های بانک نهاده ها نسبت به ستاده ها بیشتر تحت کنترل مدیریت می باشند و در ارزیابی کارایی این واحدها، مدل های نهاده گرا نسبت به مدل های ستاده گرا مفیدتر واقع می شوند، از مدل BCC  ورودی محور بهره گیری گردید و در پایان امتیاز کارایی هر یک از شعب بانکی را به صورت مجزا برای هریک از دیدگاه های مذکور محاسبه و مورد ارزیابی قرار دادیم.
نتایج حاصل از محاسبات نشان می دهد که 25 درصد از شعب مورد مطالعه کارایی کامل و صددرصد داشته و 75 درصد از شعبه های مورد مطالعه ناکارا بوده اند. قابل توجه می باشد که شعبه فیروزآباد در این دوره زمانی، بالاترین رتبه را در میان شعبه های بانکی داراست و این امر نشان از کارآمدی این شعبه در مقایسه با سایر شعب، با در نظر گرفتن ورودی ها و خروجی های تحت مطالعه دارد؛ پس می تواند به عنوان الگو برای سایر شعبه ها قرار گیرد. از سوی دیگر هر یک از شعبه های تحت مطالعه که در مقایسه با سایر شعبه ها رتبه های پایین تری را بدست آورده اند می توانند با مطالعه عملکرد شعب موفق و الگو قراردادن آنها به بهبود عملکرد خود اقدام نمایند .
در پایان، تاکید بر این نکته ضروری می باشد که مفهوم کارایی و عدم کارایی در این رساله کاملا نسبی بوده و تنها وضعیت 20 شعبه از شعبه های بانک رفاه در نقاط مختلف استان فارس در مقایسه با یکدیگر اظهار شده می باشد. پس نباید نتیجه گرفت که بانک هایی که در این مطالعه به عنوان بانک کارا معرفی شده اند واقعا قادر به زمینه سازی مناسب برای تحرک واقعی بخش مالی بوده و وظایف خود را در این راستا به صورت کارا جامه اقدام پوشانده اند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:


    دیدگاهتان را بنویسید