عوامل مؤثر تحت کنترل مدیریت بر سودآوری عملکرد مالی مدیریت شعب بانک نمونه 

قسمتی از متن پایان نامه :

بعید می باشد که یک بانک داوطلبانه اطلاعاتی را که به شهرت آن لطمه وارد خواهد نمود، فاش سازد. ممکن نیست؛ اطلاعات جامعی که از خارج مورد بازنگری قرار گرفته و توجه دقیقتری نسبت به عملکرد بانک ارائه میدهد، گردآوری گردد.
این نکته شایان توجه می باشد که عملکرد مالی یک بانک منعکس کننده نتایج تصمیم‌گیری‌های مدیریت با وجود محدودیت‌های محیطی و منابع می باشد که بر بانک تأثیر می‌گذارند. تصمیمات نامناسب مدیر، ممکن می باشد بعد از گذشت مدت مدیدی در گزارش‌های مالی عیان گردد. پس، گزارش‌های مالی شاخصی می باشد که عملکرد مدیریت با تأخیر زمانی نشان میدهد(جی.بارلتروپ، مک نافتن، 1380، ص57 و 58).
تجزیه و تحلیل داده ها برای مطالعه صحت و سقم فرضیه ها در هر نوع پژوهش از اهمیت خاصی برخوردار می باشد و امروزه در بیشتر پژوهش هایی که مبتنی بر اطلاعات جمع آوری شده از موضوع مورد پژوهش می باشد، تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلی ترین و مهم ترین بخش‌های پژوهش به شمار می رود.
پژوهشگر برای اینکه بتواند اطلاعات جمع آوری شده را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و درنهایت تفسیر کند، بایستی از روش های آماری مناسب بهره گیری نماید. در هر پژوهش با در نظر گرفتن سطوح تحلیل متغیرها، از تحلیل آماری مناسب بهره گیری می کنند و انجام روش های آماری و به دست آوردن آماره های لازم، تابعی از نوع داده های پژوهش هستند.

4-2 تحلیل توصیفی داده‌ها

پژوهش توصیفی شامل مجموعه روش هایی می باشد که هدف آن ها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد مطالعه می باشد (خاکی، 1391، 32). در این روش پژوهشگر داده های جمع آوری شده را با تنظیم جدول توزیع فراوانی اختصار می کند و سپس به کمک نمودار آن ها را نمایش می دهد و سر انجام با بهره گیری از سایر شاخص های آمار توصیفی آن ها را اختصار می کند.
معروف‌ترین و در عین حال پرمصرف ترین شاخص های آماری عبارتند از: میانگین، انحراف معیار و … (خاکی، 1391، 310).
روش‌هایی را که به وسیله آن‌ها می‌توان اطلاعات جمع‌‌آوری شده را پردازش کرده و اختصار نمود، آمار توصیفی می‌نامند. این نوع آمار صرفاً به توصیف جامعه یا نمونه می‌پردازد و هدف از آن محاسبه پارامترهای جامعه یا نمونه پژوهش می باشد (آذر و مؤمنی، 1387، ص 8).
در بخش آمار توصیفی، تجزیه و تحلیل داده‌ها با بهره گیری از شاخص‌های مرکزی هم‌زیرا میانگین و میانه و شاخص‌های پراکندگی انحراف معیار، چولگی[1] و کشیدگی[2] انجام پذیرفته می باشد. در این ارتباط میانگین، اصلی‌ترین شاخص مرکزی بوده و متوسط داده‌ها را نشان می‌دهد، به‌طوری که اگر داده‌ها بر روی یک محور به صورت منظم ردیف شوند، مقدار میانگین دقیقاً نقطه تعادل یا مرکز ثقل توزیع قرار می‌گیرد. انحراف معیار از پارامترهای پراکندگی بوده و میزان پراکندگی داده‌ها را نشان می‌دهد. چولگی نیز از پارامترهای تعیین انحراف از قرینگی بوده و شاخص تقارن داده‌هاست. در صورتی که جامعه از توزیع متقارن برخوردار باشد، ضریب چولگی مساوی صفر، در صورتی که جامعه چوله به چپ باشد، ضریب چولگی منفی و در صورتی که دارای چوله به راست باشد، ضریب چولگی مثبت خواهد بود. کشیدگی نیز شاخص سنجش پراکندگی جامعه نسبت به توزیع نرمال می‌باشد(مؤمنی، قیومی، 1391، ص 23). در جدول زیر آماره های توصیفی متغیرها را نظاره می‌کنیم.
 

[1]– Skewness
[2]– Kurtosis

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

  • شناسایی عوامل مالی تحت کنترل مدیریت بر سودآوری مدیریت شعب استانهای کشور
  • ارائه راهکارهای عملی جهت بهبود وضعیت عملکرد مالی مدیریت شعب
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
  • مطالعه وضعیت سودآوری مدیریت شعب بانک نمونه
  • دسته بندی : دسته‌بندی نشده

    پاسخ دهید