قسمتی از متن پایان نامه :

 • ضریب همبستگی بین سود انباشته با قیمت سهام بیشتر از ضریب بین استقراض و قیمت سهام
  می باشد.
 • ضریب همبستگی بین سود انباشته با بازده سهام بیشتر از ضریب بین استقراض و بازده سهام می باشد.
 • بین دو روش تامین مالی فوق( سود انباشته، استقراض)، میانگین بازده کل سالانه شرکت های که از سود انباشته بهره گیری نموده اند از شرکت هایی که به استقراض متوسل شده اند بیشتر می باشد.
 • با در نظر داشتن نتایج تحقیقات مشابه و همچنین پژوهش حاضر در می یابیم که استقراض نمی تواند منبع مالی خوبی برای شرکت های این صنعت باشد.
   

  5-8  پیشنهادات مدیریتی
  با در نظر داشتن نتایج بدست آمده پیشنهادات زیر ارائه می گردد:

 • مدیران شرکت ها به دنبال منابع مالی متنوع تر برای سرمایه گذاری بیشتر در شرکت های خود باشند.
 • بهره گیری بیش از حد بدهی باعث کاهش ارزش شرکت های مورد بحث خواهد گردید.
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
 • مدیران شرکت ها نباید برای پیشبرد اهداف خود فقط از استقراض بهره گیری نمایند.
 • بهتر می باشد مدیران شرکت ها برای تامین مالی مناسب از ترکیب روش های تامین مالی فوق و دیگر روش ها بهره گیری نمایند .
 •  

  5-9  پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده 
  مستند به اظهار مسئله، هدف، پیشینه و دیگر موارد تصریح شده در متن پژوهش، موارد زیر به عنوان پیشنهاداتی به مقصود انجام تحقیقات آتی در ارتباط با موضوع پژوهش حاضر می تواند ارائه گردد.

 • مطالعه تاثیر روش های دیگر تامین مالی بر بازده و قیمت سهام.
 • مطالعه تاثیر روش های تامین مالی در صنایع دیگر ومقایسه بین صنایع
 • مطالعه ارتباط بین تفکرات مدیریتی با انتخاب روش تامین مالی.
 • مطالعه تاثیر سیاست های اقتصادی دولت با بازده و قیمت سهام.
 •  

   

   

   

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

   

  1) اثر سود انباشته (اندوخته) را بر قیمت سهام مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
  2) اثر استقراض را بر قیمت سهام مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
  3) اثر سود انباشته (اندوخته) را بر بازده سهام مورد مطالعه قرار دهد.
  4) اثر استقراض را بر بازده سهام مورد مطالعه قرار دهد.


  دیدگاهتان را بنویسید